Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TX. Tịnh Biên cần tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

11/06/2024 - 15:53

 - Ngày 11/6, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Thanh Tân đã làm việc với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TX. Tịnh Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, định hướng công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Tịnh Biên Nguyễn Thanh Tân đến làm việc với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TX. Tịnh Biên

Sau khi nghe báo cáo về công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thị xã trong 6 tháng đầu năm…, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Tịnh Biên Nguyễn Thanh Tân yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung công tác kiểm tra, giám sát trong sinh hoạt chi - đảng bộ, phân công cán bộ phụ trách lựa chọn nội dung kiểm tra phù hợp với từng đảng viên.

Cùng với đó, tích cực thực hiện dân chủ trong lãnh đạo, điều hành nhằm phát huy nội lực của tập thể, để  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thể dục - thể thao trong Nhân dân; thống kê, rà soát các thiết bị truyền thanh, đề xuất UBND TX. Tịnh Biên có giải pháp sửa chữa, trang bị kịp thời, nhằm phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, đất nước trong thời gian tới…

THANH TIẾN