Từ ngày 21 đến 27-9 thực hiện treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

18/09/2020 - 15:33

 - UBND tỉnh An Giang có thông báo về việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thời gian thực hiện treo cờ từ ngày 21 đến 27-9-2020.

A A

UBND tỉnh An Giang yêu cầu tất cả cơ quan Đảng, nhà nước, mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh trên địa bàn TP. Long Xuyên thực hiện treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, đơn vị, đảm bảo trang trọng, đúng quy định.

UBND tỉnh An Giang giao UBND TP. Long Xuyên chỉ đạo UBND các xã, phường thông báo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở sản xuất- kinh doanh hộ gia đình thuộc địa bàn quản lý thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc như sau: đối với cơ sở sản xuất kinh doanh (không có tổ chức cơ sở Đảng) và các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc để chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo đúng thời gian quy định; đối với các doanh nghiệp tư nhân (có tổ chức cơ sở Đảng) trên địa bàn TP. Long Xuyên thực hiện treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc tại trụ sở làm việc.

MỸ LINH