Tư tưởng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

31/03/2023 - 07:11

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận, thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

A A

Giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban, đã tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời, lan tỏa quyết tâm to lớn ấy trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này.

Với kết cấu 3 phần, nội dung trên 600 trang và có 111 bức ảnh, cuốn sách có giá trị lý luận, thực tiễn quan trọng, phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là tư tưởng xuyên suốt của Tổng Bí thư, dù ở bất kỳ cương vị nào trong hơn 50 năm công tác, kể từ khi còn là biên tập viên của Tạp chí Cộng sản và nay là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những nội dung được đề cập trong quyển sách, như: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Nhất quán phương châm "Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc"; “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”… là cẩm nang định hướng cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta hiện nay và việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, cuốn sách đã khẳng định đấu tranh phòng, chống tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược”, với quyết tâm “không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”; đồng thời, cuốn sách chỉ rõ phương châm thực hiện trong thời gian tới. Cuốn sách của Tổng Bí thư chỉ rõ: Để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả cao nhất, trước hết Đảng phải tăng cường tự đổi mới, tự chỉnh đốn, phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đặc biệt là “phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”. Đây là cái “gốc” của vấn đề, là nhiệm vụ chính trị cấp bách, hệ trọng mà Đảng, nhà nước, nhân dân ta phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân.

Góp phần lan tỏa giá trị

Quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách của Tổng Bí thư, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong tình hình mới, các địa phương, đơn vị cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của Đảng, nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Từng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nhất là người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Các cấp, ngành tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm tra... trong công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, thường xuyên chăm lo, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tinh thần thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh.

Đối với cán bộ, đảng viên, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi cán bộ, đảng viên cần giữ vững phẩm chất cách mạng, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, những hành vi tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân cần trở thành lẽ sống, phương châm hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua đó, góp phần làm trong sạch nội bộ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, nhà nước và nhân dân.

Để góp phần lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn Đảng bộ, các địa phương, đơn vị cần sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, tổ chức tốt các hoạt động tọa đàm, trao đổi, thi tìm hiểu... liên hệ với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị mình.

M.T

 

bien-doi-khi-hau
bien-dao-que-huong