Giải quyết trạm BOT T2 sao cho hợp lý?

Giải quyết trạm BOT T2 sao cho hợp lý?