Chủ động rà soát lại các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

Chủ động rà soát lại các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão