Mỹ cử chuyên gia đánh giá hoạt động nâng cấp phần mềm của Boeing 737 MAX

Mỹ cử chuyên gia đánh giá hoạt động nâng cấp phần mềm của Boeing 737 MAX