Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân

03/02/2019 - 09:21

Vào dịp Tết Canh Ngọ 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng ta ra đời vào mùa xuân mùa xuân của đất nước và dân tộc. Mỗi năm Tết đến, Xuân về, dân tộc ta lại rộn ràng niềm vui, niềm tự hào 'Mừng Đảng, Mừng Xuân'!.

A A

Ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là bước ngoặt lịch sử, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của đông đảo nhân dân Việt Nam. Kể từ đây Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện sứ mệnh thiêng liêng mà lịch sử, nhân dân và dân tộc giao phó là lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Kể từ mùa xuân đầu tiên nhân dân ta có Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ và sự đồng lòng, đồng sức của nhân dân, tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã thành công. Sự thành công của Cách mạng Tháng Tám đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc ta: Kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc.

Ngày 2/9/1945 năm Ất Dậu là Tết độc lập đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (VNDCCH), một nước vừa thoát khỏi hơn 80 năm dưới ách thực dân.

Tết Bính Tuất 1946 chỉ đến sau ngày Bác tuyên bố khai sinh nước VNDCCH hơn năm tháng. Đây cũng là lần đầu tiên Bác Hồ ăn Tết ở Hà Nội. Chiều 20/1/1946, Bác viết thư gửi cho thanh niên và nhi đồng: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Bác còn khuyên bảo thanh niên “Năm mới, chúng ta thực hành đời sống mới để trở nên những công dân mới, xứng đáng với nước VNDCCH”.

Xuân Đinh Hợi 1947, năm đầu tiên Bác Hồ đọc thơ chúc Tết đồng bào cả nước. 22 giờ ngày 21/01/1947 (tức 30 tháng Chạp năm Bính Tuất), từ nơi họp Hội đồng Chính phủ ở phủ Quốc Oai (Sơn Tây), Bác lên xe tới trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam đặt tại chùa Trầm (huyện Chương Mỹ - Hà Đông) để đọc thơ chúc Tết đồng bào, chiến sĩ cả nước. Kết thúc bài thơ là hai câu: “… Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi! Thống nhất độc lập, nhất định thành công!”

Đây là bài thơ chúc Tết đầu tiên của Bác. Từ đó trở đi, trở thành lệ thường, cứ đêm Giao thừa 30 Tết là người dân cả nước lại chờ mong nghe Bác đọc thơ chúc Tết. Thơ chúc Tết của Bác vừa là lời kêu gọi, vừa là mừng xuân và cũng là những dự báo lịch sử, những chỉ đạo chiến lược cách mạng được truyền đạt bằng thơ. 22 bài thơ chúc Tết của Bác Hồ đã trở thành tài sản văn hóa vô giá của dân tộc.

Mùa xuân năm 1968, lời thơ chúc Tết bất hủ, đồng thời cũng là lời hiệu triệu của Bác Hồ: “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” như tiếp thêm sức mạnh, thúc giục miền Nam nổi dậy tiến công đồng loạt. Tết Kỷ Dậu 1969, trước lúc đi xa Bác cũng có thơ chúc Tết đồng bào, chiến sỹ. Người kêu gọi: “Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Tiến lên! Chiến sỹ, đồng bào. Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn!”.

Đúng 6 năm sau, mùa xuân năm 1975, đất nước ta đã thống nhất, đi lên xã hội chủ nghĩa. Đất nước ta đã thực hiện trọn vẹn lời Bác chúc Tết năm Đinh Hợi 1947: “Thống nhất, độc lập, nhất định thành công”.

Năm 1952, tại Đại hội II của Đảng, khi Đảng ra công khai, Bác nói: “Đảng Lao động Việt Nam phải là một Đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách mạng triệt để… Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với Bác Hồ, Đảng với nhân dân và dân tộc phải là một. Đảng phải luôn đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Cương lĩnh của Đảng (bổ sung, phát triển năm 2011) ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”.

Cho đến lúc sắp đi xa, Người còn dặn lại: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Trong lịch sử ra đời và phát triển của Đảng ta có khá nhiều kỳ Đại hội Đảng diễn ra vào mùa xuân. Sau mỗi kỳ Đại hội, Đảng ta lại đem đến cho đất nước những mùa Xuân ấm áp, sinh chồi nảy lộc. Nếu như Đại hội Đảng lần thứ VI - xuân 1986 đánh dấu sự nghiệp đổi mới toàn diện, thì Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ thứ XI mùa xuân 2011 là Đại hội tổng kết 25 năm đường lối đổi mới của Đảng với “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”, tiếp tục đưa đất nước phát triển, để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Mùa xuân 2016 - Đại hội Đảng lần thứ XII - sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống xã hội của nhân dân ta. Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, với nhiệm vụ, mục tiêu: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam, trong đó có thực tiễn hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã rút ra nhiều bài học quý giá. Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng.

89 năm qua đã minh chứng, khẳng định vị thế và trách nhiệm lớn lao: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng. Đảng đã lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Với những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đều có quyền tự hào với một niềm tin mãnh liệt: Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đem lại những mùa xuân cho đất nước, sức xuân của lòng người.

Một mùa Xuân mới lại về. Với sức mạnh đại đoàn kết của cả dân tộc và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào một năm mới đầy khởi sắc; gặt hái được những thành tựu mới trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Theo PHƯƠNG NAM (Báo Công Lý)