Chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở An Giang - Kỳ 3: Đào tạo, quy hoạch cán bộ lãnh đạo

13/09/2021 - 07:00

 - Công tác đánh giá cán bộ ở An Giang dần đi vào nền nếp, phát huy trách nhiệm của tập thể cũng như người đứng đầu trong việc đánh giá cán bộ, cử cán bộ đào tạo, bồi dưỡng dựa trên được quy hoạch cán bộ đúng đối tượng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn hệ thống chính trị cũng tăng cường phát hiện, giới thiệu cán bộ có đủ yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện đưa vào quy hoạch đảm bảo đúng định hướng của Trung ương.

A A

An Giang quan tâm đào tạo quy hoạch cán bộ lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ

Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý

Thực hiện tốt công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ

Công tác giới thiệu cán bộ ứng cử được đảm bảo chặt chẽ về quy trình, quy định và phát huy dân chủ

Đổi mới đánh giá cán bộ

Thời gian qua, An Giang luôn quan tâm, chú trọng đến công tác đánh giá cán bộ, xem đây là khâu then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó, đã có những chuyển biến cả về nhận thức và cách làm, được điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Quy trình đánh giá cán bộ thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, có kết hợp đánh giá cán bộ với phân tích chất lượng đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Theo đó, công tác đánh giá cán bộ hàng năm được gắn với kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và từng bước đi vào nền nếp, đphát huy trách nhiệm của tập thể, cũng như người đứng đầu trong việc đánh giá cán bộ. Việc đánh giá cán bộ trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc trước khi điều động, luân chuyển được thực hiện khá chặt chẽ, đồng bộ và tạo đồng thuận cao trong hệ thống chính trị.

Các đơn vị, địa phương thực hiện và chỉ đạo cấp dưới thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền; riêng đối với cá nhân luôn thực hiện quy trình lấy ý kiến nhận xét của tổ chức Đảng nơi công tác, nơi cư trú và ý kiến thẩm định của các Ban Đảng (trước khi trình Ban Thường vụ cấp ủy quyết định nhận xét và đánh giá). Nội dung kiểm điểm, đánh giá, phân loại được lồng ghép việc kiểm điểm kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kết quả thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở địa phương, cơ quan, đơn vị và việc thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đơn vị, địa phương đã đánh giá cán bộ nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Việc đánh giá cán bộ gắn kết với đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên vừa tránh được trùng lắp, vừa giảm bớt thời gian hội họp, đồng thời tạo sự thống nhất trong đánh giá tổ chức Đảng, chính quyền và cơ quan chuyên môn. Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể là cơ sở để kiểm điểm cá nhân, kết quả kiểm điểm của cá nhân là cơ sở để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể; kết quả đánh giá cán bộ, đảng viên là căn cứ để khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, bố trí, sử dụng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ; đặc biệt là giúp cán bộ phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực và hiệu quả công tác. Bên cạnh đó, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ được tiến hành chặt chẽ; kết quả lấy phiếu tín nhiệm phản ánh khách quan mức độ tín nhiệm của từng người (trong đó, hầu hết cán bộ lãnh đạo các cấp được tập thể tín nhiệm và tín nhiệm cao). Kết quả thực hiện công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 nhìn chung đều 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quy hoạch, đào tạo cán bộ

Các cấp ủy, chính quyền đã tổ chức triển khai thực hiện khá tốt quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác quy hoạch cán bộ; phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch, đảm bảo phương châm “động” và “mở”, cơ cấu 3 độ tuổi; đối tượng đưa vào quy hoạch đảm bảo quy định về năng lực, phẩm chất, triển vọng phát triển và đáp ứng được tiêu chuẩn các chức danh; số lượng đưa vào quy hoạch đảm bảo theo quy định (đối với quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đều có số dư từ 1,5 - 2 lần so với cấp ủy đương nhiệm; chức danh lãnh đạo đảm bảo tối thiểu từ 2 - 3 cán bộ nguồn cho một chức danh). Cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số trong quy hoạch ở các ngành, lĩnh vực và địa bàn từng bước tăng dần, phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy.

Đối với các chức danh diện Trung ương quản lý, tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Trung ương quản lý đã được phê duyệt quy hoạch (nhiệm kỳ 2010-2015; 2015-2020 và 2020-2025) là 35 lượt. Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 475 lượt cán bộ, trong đó quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện đã được phê duyệt 3.187 lượt; quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, thị trấn đã được phê duyệt 10.522 lượt; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý sở, ban, ngành tỉnh giai đoạn từ 2011-2026 là 1.509 lượt.

Giai đoạn 2016-2019, toàn tỉnh có 87.724 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và đại biểu HĐND các cấp được cử đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài. Qua đó đã đào tạo về lý luận chính trị 9.217 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và đại biểu HĐND các cấp; 4.510 lượt đào tạo kiến thức quản lý nhà nước. Đào tạo về chuyên môn 5.293 người (trong đó có 696 sau đại học). Chất lượng cán bộ được nâng lên tương ứng với nội dung, chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương; nhiều cán bộ sau đào tạo được phân công, bố trí các chức danh, vị trí công tác quan trọng trong các cơ quan khối đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và tổ chức, đơn vị của Nhà nước. Đến nay, cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện đều được chuẩn hóa; riêng cấp xã đạt chuẩn trên 90%.

 Đa số cán bộ được bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử đều có quy hoạch, đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuyên môn, được tín nhiệm, có năng lực, sở trường và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đối với cấp huyện, đa số cán bộ đã qua thực tiễn công tác ở cơ sở. Cán bộ nữ, cán bộ trẻ luôn được quan tâm, trong đó, có nhiều cán bộ trẻ được bầu cử hoặc bổ nhiệm đã đảm đương tốt công việc và có triển vọng phát triển, được quy hoạch dài hạn thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Từ năm 2016-2020, đã bổ nhiệm gần 200 lượt cán bộ giữ chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, thẩm định việc kê khai tài sản của cán bộ được giới thiệu ứng cử, bầu cử, bổ nhiệm theo quy định.

Từ năm 2016 đến ngày 30-4-2020, An Giang điều động 93 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tất cả đều thực hiện đúng quy trình, có kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quyết định của các cơ quan có thẩm quyền. Cán bộ được điều động về đơn vị mới được bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử chức vụ ngang cấp hoặc cao hơn 1 cấp ngay trước thời điểm được điều động (cấp phó về làm cấp phó; cấp trưởng về làm cấp trưởng); không có trường hợp điều động, bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử quá nhanh, vượt cấp. Đa số cán bộ điều động đều bảo đảm về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, chức vụ quy hoạch. Bên cạnh đó, công tác luân chuyển cán bộ được kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu củng cố tổ chức, nhiệm vụ chính trị với bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; đồng thời, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong từng ngành, từng đơn vị.

Tuy nhiên, công tác đánh giá cán bộ thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Vẫn còn một vài cơ quan, đơn vị thực hiện chưa đầy đủ nội dung quy định của Trung ương về công tác đánh giá cán bộ. Việc nhận xét, đánh giá còn chung chung, hình thức, chưa thật sự dân chủ, khách quan, có biểu hiện nể nang, né tránh, chưa chỉ rõ nhược điểm của từng cán bộ để phấn đấu.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục các hạn chế trong thời gian qua, công tác đánh giá cán bộ của tỉnh cần quan tâm một số giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Điển hình như tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác đánh giá cán bộ. Muốn đánh giá đúng cán bộ thì trước hết cấp có thẩm quyền đánh giá, cũng như cá nhân được đánh giá phải hiểu được vai trò của công tác đánh giá, nắm rõ quy định của Đảng, nhà nước. Hoàn thiện văn bản, quy định đánh giá đối với cán bộ; gắn kết quả đánh giá với thực tiễn công tác quản lý cán bộ; hoàn thiện đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch cán bộ; nâng cao trách nhiệm, kỹ năng đánh giá của các chủ thể tham gia đánh giá cán bộ; tăng cường công tác sơ, tổng kết trong công tác đánh giá, xếp loại cán bộ...

Trong văn kiện đại hội lần XI Đảng bộ tỉnh, An Giang đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp trong việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó nhấn mạnh: "Tập trung xây dựng đội cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, coi trọng khâu đánh giá cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ".  Nhiệm vụ này đòi hỏi các cấp ủy đảng phải xem công tác cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước, của chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, yêu cầu công tác cán bộ luôn là nhiệm vụ cấp bách, là nhiệm vụ thường xuyên phải làm.

 Từ thực tiễn, tỉnh đã rút ra một số kinh nghiệm quy hoạch cán bộ, các cấp ủy, lãnh đạo nắm chắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu, nội dung và phương pháp thực hiện quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch theo đúng tinh thần nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương theo từng giai đoạn cụ thể góp phần thực hiện tốt yêu cầu về công tác cán bộ, khắc phục tình trạng chắp vá, bị động, lúng túng trong công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm túc công tác nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm đúng quy định, thực chất, dân chủ, khách quan, công tâm, gắn với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử đồng bộ, đúng yêu cầu công tác cán bộ.

Đặc biệt, đề cao vai trò của Bí thư cấp ủy và người đứng đầu trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện quy trình về công tác cán bộ của đơn vị, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch. Phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan giúp việc cấp ủy, đặc biệt, là ban tổ chức cấp ủy về công tác tổ chức cán bộ. Cấp trên trực tiếp cần thường xuyên theo dõi, xử lý những khó khăn, vướng mắc; định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm để nhân lên các nhân tố tích cực.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU