Chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở An Giang - Kỳ cuối: Nâng chất tổ chức Đảng và đảng viên

14/09/2021 - 07:00

 - Thời gian qua, An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực.

A A

Quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở

Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý lãnh đạo ở các tổ chức cơ sở Đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh còn một số hạn chế, như: việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn hình thức, kế hoạch thực hiện còn sao chép của cấp trên. Năng lực lãnh đạo của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu trong công tác lãnh đạo, nhất là những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp phát sinh. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở một số nơi còn chưa chặt chẽ, chưa sát thực chất, còn nể nang, né tránh trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đổi mới chưa thật sự rõ nét; tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề (mỗi quý 1 lần) chưa được quan tâm; một số cấp ủy viên cấp trên được phân công phụ trách cơ sở chưa thường xuyên, sâu sát cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên ở một số nơi thực hiện chưa chặt chẽ.

Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên ngày càng khó khăn, nhất là ở khu vực nông thôn. Số lượng kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp còn ít so với tổng số công nhân lao động. Việc quản lý, giáo dục, sàng lọc đảng viên ở một số nơi chưa chặt chẽ; chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa, phát hiện đấu tranh và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm; việc quản lý đảng viên còn gặp khó khăn, nhất là quản lý đảng viên đi làm ăn xa. Một số đảng viên đang công tác chưa thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan là: Một số quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước chưa đầy đủ, đồng bộ, ảnh hưởng đến vai trò, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng; do mặt trái của cơ chế thị trường tác động tiêu cực tới nhận thức và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nhưng chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan: một số cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò của tổ chức đảng và một số đảng viên chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt. Việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở một số nơi chưa sát với thực tiễn...

Trước thực trạng đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu cụ thể gồm: bảo đảm 100% cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng. Hàng năm, phấn đấu 100% đảng bộ, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có từ 90% tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có từ 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm, các cấp ủy Đảng rà soát và đăng ký chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Trong giai đoạn 2021-2025, có 100% cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, cập nhật kiến thức mới; 100% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động, giải quyết các vấn đề phức tạp, phát sinh ở cơ sở; 100% cán bộ đoàn thể cấp xã được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác đoàn thể.

Để thực hiện đạt mục tiêu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã đề ra 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Trước hết cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới nâng cao nhận thức về lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên giáo dục đạo đức cách mạng, thật sự làm cho mỗi đảng viên phải thấm nhuần, thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức. Nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên “tự soi, tự sửa” và đề cao trách nhiệm, lòng tự trọng của người đảng viên. Tiếp tục, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức đảng. Tiếp tục rà soát, sắp xếp mô hình các loại hình tổ chức đảng phù hợp với tiến trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị, yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền và doanh nghiệp. Các cấp ủy đảng rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc; xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể cấp ủy và cá nhân cấp ủy viên, chế độ làm việc, mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức Đảng với chính quyền, các đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, sau khi đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng hàng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém. Công tác khắc phục hạn chế, yếu kém được tiến hành theo phương châm “Các tổ chức đảng tự khắc phục là chính, có sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của cấp ủy cấp trên trực tiếp”. Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy trí tuệ tập thể cấp ủy, ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Các cấp ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng ở nơi đang công tác, sinh hoạt và chịu trách nhiệm khi để tổ chức Đảng nơi mình sinh hoạt yếu kém. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác đảng cho đồng chí Bí thư chi bộ, đội ngũ cấp ủy viên cơ sở và cán bộ phụ trách công tác đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và kỹ năng xử lý tình huống ở cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị ban hành quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư. Thực hiện việc phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên, cấp ủy viên cấp huyện dự sinh hoạt đảng ủy xã, phường, thị trấn và chi bộ khóm, ấp, nhằm thực hiện tốt phương châm "Cấp ủy cấp tỉnh nắm đến tổ chức cơ sở đảng; cấp ủy cấp huyện nắm đến chi bộ; đảng viên ở cơ sở nắm đến hộ gia đình". Các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy tỉnh, cấp ủy huyện phân công cán bộ, đảng viên dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn; đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Nhiệm vụ và giải pháp then chốt là cần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tiếp tục chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”. Thực hiện nghiêm túc các quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xung phong đảm nhận nhiệm vụ khó, thực hành tiết kiệm, cải tiến phương pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. 

Các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên theo giai đoạn hoặc hàng năm; coi trọng tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; chú trọng tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống, động cơ của người xin vào Đảng. Chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên trong công nhân, trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, đoàn viên, hội viên ưu tú ở các đoàn thể ấp, tổ dân phố, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, người có đạo, chức sắc trong các tôn giáo, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ doanh nghiệp tư nhân... Quan tâm lựa chọn những quần chúng ưu tú trong các khu dân cư, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và sinh viên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để kết nạp vào Đảng.

Thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Kế hoạch 78-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn 02-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, có hướng dẫn về giải pháp quản lý hiệu quả đối với đảng viên đi làm ăn xa. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường chỉ đạo việc quản lý danh sách đảng viên theo đúng quy định. Thực hiện đúng quy định thủ tục về chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên, theo dõi thường xuyên hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng nhằm khắc phục tình trạng đảng viên không nộp hồ sơ đảng viên cho cấp ủy nơi đến, bỏ sinh hoạt đảng.

Chú trọng rèn luyện tinh thần, trách nhiệm, thái độ của cán bộ, công chức cấp xã khi phục vụ nhân dân; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình để thường xuyên rèn luyện, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt có tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở theo phương châm “Gần dân, tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị, công tác đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã phải được thực hiện thường xuyên, thực chất, không chỉ định kỳ 6 tháng, cuối năm mà còn được thực hiện khi tiến hành quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển… Tăng cường luân chuyển cán bộ cấp huyện giữ các chức vụ chủ chốt cấp xã nơi khó khăn; điều động, luân chuyển cán bộ, công chức giữa các xã, phường, thị trấn. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, dân vận của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đồng thời tập trung củng cố những đảng bộ, chi bộ yếu kém. Đưa công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, định kỳ, đột xuất đi vào nền nếp.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Do vậy, để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, cần chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.

Với nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều cấp ủy được nâng lên trên nhiều mặt; nhiều tổ chức đảng giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh hàng năm, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng ở quê hương Bác Tôn.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU