Cục Thuế tỉnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019

03/12/2019 - 07:52

 - Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019, Cục Thuế tỉnh tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế thuế một cách có hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, tăng cường tuyên truyền hỗ trợ, hỗ trợ người nộp thuế, doanh nghiệp (DN) trong triển khai thực hiện chính sách pháp luật thuế…

A A

Giữa tháng 8-2019, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện hợp nhất 8 chi cục thuế địa phương thành 4 chi cục thuế khu vực trực thuộc, gồm: TP. Châu Đốc - Châu Phú, Tân Châu - An Phú, Chợ Mới - Phú Tân và Tịnh Biên - Tri Tôn. Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đánh dấu cột mốc quan trọng của Cục Thuế tỉnh trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Dù thời gian đầu việc sắp xếp, hợp nhất sẽ có sự xáo trộn về tổ chức bộ máy, con người, đời sống sinh hoạt nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, các chi cục thuế khu vực đã sớm ổn định tổ chức bộ máy nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ công việc, tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thu ngân sách. Đến nay, hoạt động của chi cục thuế khu vực phục vụ công tác thu nộp ngân sách của người dân diễn ra bình thường, thông suốt.

Thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Từ đầu năm đến nay, ngành thuế tỉnh theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách nhà nước, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát với thực tế phát sinh. Bên cạnh đó, xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, để kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp cùng phối hợp với cơ quan thuế đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, chi cục thuế khu vực và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách, hiện đại hóa gắn liền với nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong quá trình thực thi công vụ; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phản ánh của DN, người nộp thuế trong lĩnh vực thuế.

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019, từ nay đến cuối năm, Cục Thuế tỉnh tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu, khai thác tốt nguồn thu. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, hiện đại hóa ngành thuế. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các loại thuế mới và các thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế đối với người nộp thuế. Ngoài ra, chú trọng công tác cải cách hành chính; tăng cường rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nhằm giảm bớt thời gian, chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển sản xuất - kinh doanh.

Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quản lý tốt nguồn thu, khai thác các nguồn thu còn tiềm năng và chống thất thu thuế. Đồng thời, thường xuyên rà soát, phân loại nợ, áp dụng các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi gian lận thuế theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, chủ động dự báo, theo dõi tình hình kinh tế - xã hội và những ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho DN, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để DN phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

L.H