Đầu nguồn nước lên nhanh, hạ nguồn vượt báo động 1

29/09/2020 - 12:45

 - Đài Khí tượng thủy văn An Giang cho biết, ngày 28-9, mực nước cao nhất vùng đầu nguồn trên sông Tiền tại Tân Châu đạt 2,06m, cách 1,44m so báo động 1 (BĐ1); trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,03m (BĐ1 là 3m), tại Khánh An 2,45m (BĐ1 là 4,2m).

A A

Đài Khí tượng thủy văn An Giang cho biết, ngày 28-9, mực nước cao nhất vùng đầu nguồn trên sông Tiền tại Tân Châu đạt 2,06m, cách 1,44m so báo động 1 (BĐ1); trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,03m (BĐ1 là 3m), tại Khánh An 2,45m (BĐ1 là 4,2m). Ở vùng hạ lưu, mực nước ngày 28-9 tại Long Xuyên (sông Hậu) 1,85m (BĐ1 là 1,9m), tại Chợ Mới (rạch Ông Chưởng) 1,88m (BĐ1 là 2m), tại Vàm Nao (sông Vàm Nao) 1,93m (BĐ1 là 2,5m). Đối với vùng nội đồng Tứ giác Long Xuyên (TGLX), mực nước cao nhất ngày 28-9 trên kênh Vĩnh Tế tại Xuân Tô 1,1m (BĐ1 là 3m), tại Vĩnh Gia 0,87m (BĐ1 là 2m); trên kênh Tri Tôn tại Tri Tôn 1,03m (BĐ1 là 2m), tại Cô Tô 1,06m (BĐ1 là 1,4m); trên kênh Ba Thê tại Vọng Thê 1,16m (BĐ1 là 1,4m)…

Trong vài ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu và vùng hạ lưu sông lên nhanh, sau đó chậm lại; khu vực nội đồng TGLX, mực nước tiếp tục lên. Dự báo ngày 2-10, mực nước cao nhất tại Tân Châu khả năng đạt 2,32m, Châu Đốc 2,27m, Khánh An 2,73m, Long Xuyên 2,08m, Chợ Mới 2,1m, Vàm Nao 2,18m, Xuân Tô 1,15m, Vĩnh Gia 0,92m, Tri Tôn 1,05m, Cô Tô 1,9m, Vọng Thê 1,2m… Lưu ý, mực nước tại Long Xuyên và Chợ Mới vượt BĐ1 từ 0,1-0,18m.

NGÔ CHUẨN