Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

11/11/2019 - 07:40

 - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

A A

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thời gian qua, phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh được tcủng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, gắn phong trào với xây dựng nông thôn mới (NTM) và văn minh đô thị. Từ đó góp phần làm cho phong trào ngày càng khởi sắc và phát huy hiệu quả. Một trong những điểm nhấn trong triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” chính là tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa; xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị văn hóa. Đến nay, toàn tỉnh có 507.045 hộ gia đình văn hóa (đạt 93,31% tổng số hộ gia đình); 863 khóm, ấp văn hóa (đạt 97,18% tổng số ấp); 58 xã đạt chuẩn văn hóa NTM (đạt 49,57% tổng số xã); 17 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 43,58% tổng số phường, thị trấn); 171 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (43 cơ quan, 66 đơn vị và 62 doanh nghiệp) đạt chuẩn văn hóa năm 2018. Đồng thời, Ban Chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" các cấp tiếp tục củng cố, nâng chất và giữ vững các danh hiệu văn hóa đã được công nhận.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền cổ động - triển lãm, thông tin lưu động đã cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh biên giới, lãnh thổ. Nhờ đó, phong trào “TDĐKXDĐSVH” không chỉ lan tỏa mạnh mẽ ở khu vực thành thị mà còn ở khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Ông Danh Đa Ra (ngụ xã Thới Sơn, Tịnh Biên) cho biết: “Thông qua công tác tuyên truyền, tôi đã tích cực vận động gia đình, người dân hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nhất là trong tiệc cưới, tiệc tang, hạn chế các hủ tục, tập quán lạc hậu, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Đồng thời, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chung tay xây dựng NTM, nếp sống văn hóa mới”.

Điểm đáng chú ý trong thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH" là việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động đông đảo lực lượng và các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa NTM, phường đạt chuẩn văn minh đô thị… Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, các hiện tượng tiêu cực, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH, củng cố quốc phòng- an ninh...

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của phong trào “TDĐKXDĐSVH”, thời gian tới, các cấp địa phương trong tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phát triển phong trào “TDĐKXDĐSVH”, nhất là đẩy nhanh tiến độ xây dựng và khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã văn hóa NTM, phường, thị trấn văn minh đô thị; thực hiện quy ước khóm, ấp. Tích cực tham gia các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao gắn với cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH” và chương trình xây dựng NTM, góp phần xây dựng và tạo ra môi trường xã hội lành mạnh.

Phát động đăng ký, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa công khai, dân chủ, đúng quy trình để góp phần nâng chất phong trào "TDĐKXDĐSVH". Tuyên truyền, khơi dậy ý thức trách nhiệm cộng đồng, tinh thần tiết kiệm trong mỗi người dân nhằm đưa văn hóa đến từng hộ gia đình, địa bàn dân cư, các công sở, tổ chức Đảng, chính quyền… làm cho văn hóa gắn với đời sống hàng ngày, nhân rộng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, đơn vị.

THU THẢO