Diện tích gieo trồng của huyện Tri Tôn vượt kế hoạch

02/01/2020 - 09:38

 - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn Trần Văn Cường cho biết, năm 2019, tổng diện tích xuống giống toàn huyện 113.105ha, đạt 102,04% so kế hoạch cả năm (110.838ha), tăng 2,65% so năm 2018 (tương đương 2.921ha). Trong đó, diện tích lúa chiếm 96,4% (108.914,1ha), tăng 2.607ha; hoa màu các loại chiếm 3,6% (4.191ha), tăng 314ha. Năng suất các loại cây trồng tăng nhẹ so năm 2018, riêng năng suất lúa bình quân cả năm ước đạt 5,75 tấn/ha, sản lượng 626.693 tấn, tăng 26.245 tấn (4,37%) so năm 2018.

A A

Diện tích gieo trồng huyện Tri Tôn tăng

Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Tri Tôn đã phát triển được diện tích trồng cây ăn trái lên 1.113ha, tăng 95ha so năm 2018, nổi bật là chuối nuôi cấy mô, cây có múi, xoài theo tiêu chuẩn VietGAP... Trên cơ sở triển khai Dự án phát triển bền vững cây ăn trái tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn đã đề xuất Tiểu dự án phát triển cây ăn trái trên địa bàn huyện với mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng diện tích cây ăn trái; hỗ trợ xây dựng cơ sở thu mua và chế biến, xử lý sau thu hoạch để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả, lợi nhuận cho người dân.

NGÔ CHUẨN