Không thể phủ nhận quyết tâm xây dựng, chính đốn Đảng

17/12/2021 - 06:15

 - Đã thành “thông lệ”, mỗi khi Đảng, nhà nước ta có chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định mới, quan trọng thì các thế lực thù địch, phản động lại xuyên tạc, bóp méo nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”.

A A

Hội nghị quán triệt, triển khai kết luận và quy đụnh của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: VGP

Mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Lợi dụng sự kiện này, thông qua một số kênh truyền thông ở hải ngoại vốn thiếu thiện chí với Việt Nam và mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đăng phát nhiều bài viết xuyên tạc mục đích, ý nghĩa và những nội dung của Quy định 37-QĐ/TW. Mục đích của các thế lực thù địch nhằm hạ thấp vị trí, ý nghĩa của Quy định 37-QĐ/TW; phủ nhận thành tựu quan trọng, gieo rắc sự hoài nghi, phân tâm về tính hiệu quả trong thực hiện các quy định của Đảng nói chung và Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm nói riêng; làm suy giảm niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, chúng cho rằng với việc ban hành quy định này, Đảng đã “đứng ngoài”, “đứng trên” pháp luật; việc ra đời của Quy định 37-QĐ/TW là thừa, không cần thiết, bởi những nội dung mà quy định nêu ra pháp luật đã cấm rồi. Từ chỗ xuyên tạc nội dung của quy định, họ suy diễn cho rằng việc ban hành hàng loạt quy định chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam “bất lực” không thể chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái thành công, vì đã tìm đủ các biện pháp mà không thể thay đổi được tình hình… Mục đích sâu xa của chúng nhằm làm suy giảm, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và chế độ xã hội… Cần khẳng định rõ rằng, những giọng điệu ấy là hết sức sai trái, thể hiện mưu đồ xấu xa, động cơ đen tối.

Trong bất kỳ chế độ xã hội nào, mọi tổ chức muốn tồn tại và phát triển để thực hiện mục đích của mình thì phải có kỷ luật. Đảng ta là chính đảng kiểu mới, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam trong hành động, được tổ chức rất chặt chẽ, đòi hỏi tính kỷ luật rất cao. V.I.Lê-nin đã từng nói: “Không có kẻ thù nào, dù là hung bạo nhất, có thể chiến thắng được những người cộng sản, ngoại trừ chính họ tự tan rã, chính những lỗi lầm của họ và họ không kịp sửa chữa”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người, đó là nhờ có kỷ luật...”. Quán triệt tinh thần ấy, không phải đến bây giờ, mà trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên chú trọng, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ ta.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta và công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta”. Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, các Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương đều bàn và ban hành những nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lần sau sâu sắc, toàn diện và cụ thể, rõ ràng hơn so với lần trước. Điển hình, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”; Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) ban hành Nghị quyết “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đặc biệt, hai nhiệm kỳ gần đây, quyết tâm chính trị của Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng càng được thể hiện rõ. Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, trong đó có Quy định 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011 về những điều đảng viên không được làm, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngang tầm nhiệm vụ. Thực tế hơn 10 năm thực hiện, đã chứng minh việc ban hành quy định ấy là rất cần thiết và đã đi vào cuộc sống.

Việc Đảng ta ban hành các quy định, trong đó có Quy định 37-QĐ/TW là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nội dung của Quy định 37-QĐ/TW cơ bản kế thừa những nội dung của Quy định 47-QĐ/TW còn phù hợp, có bổ sung một số điều mới, điều chỉnh một số điểm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đó cũng là bước cụ thể hóa để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nói chung và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) nói riêng, nhằm từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, lập lại trật tự, kỷ cương trong Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

M.T