Làm tốt hơn nữa khâu “then chốt của then chốt”

12/01/2023 - 04:45

 - Đảng ta đã nhiều lần nhấn mạnh: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Quán triệt và thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng về cán bộ được các cấp ủy Đảng trong tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

A A

Xây dựng Đảng về tổ chức

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của công tác xây dựng Đảng, có liên quan đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ; cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Vì vậy, phải đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và nhân dân”. Đáng chú ý, Đại hội XIII quyết định tách nội hàm cán bộ từ “xây dựng Đảng về tổ chức” ra riêng để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giải quyết vấn đề cán bộ: “Đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ - nội dung then chốt trong công tác xây dựng Đảng”. Đây là bước đột phá tư duy lý luận của Đảng trong nhìn nhận, cân nhắc vấn đề xây dựng Đảng với trọng tâm, trọng điểm là công tác cán bộ.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Quán triệt và thực hiện quan điểm trên, thời gian qua, An Giang đã tích cực, chủ động, khẩn trương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Với phương châm “tự soi, tự sửa”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo trong toàn Đảng bộ triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến, năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu xây dựng, triển khai và hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các cấp. Việc thẩm định nhân sự, kết luận tiêu chuẩn chính trị của nhân sự giới thiệu quy hoạch được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm quy trình theo quy định. Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ ở 3 cấp; kiện toàn cấp ủy cấp tỉnh; tiến hành luân chuyển, điều động cán bộ để chuẩn bị một bước nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Năm 2022, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện bố trí, sắp xếp 128 cán bộ thuộc diện quản lý và cử đi đào tạo, bồi dưỡng 1.200 lượt cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đi vào nền nếp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, việc thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ hơn; góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên và nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

Chăm lo “cái gốc” cho Đảng

Tại Hội nghị tổng kết ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh An Giang năm 2022, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đặc biệt nhấn mạnh, công tác cán bộ là “công việc gốc” của Đảng và đây là nhiệm vụ “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng cần phải coi trọng và làm tốt hơn nữa. “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Vì vậy, thời gian tới, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục quan tâm, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần chăm lo “cái gốc” cho Đảng. Đồng thời, các cấp ủy Đảng cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác để hoàn thành nhiệm vụ” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng cần chủ động tham mưu Tỉnh ủy tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) trên lĩnh vực xây dựng Đảng và dân vận. Tiếp tục tham mưu toàn diện các mặt về công tác cán bộ; đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ... Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án của Tỉnh ủy về tạo nguồn cán bộ trẻ, nữ, dân tộc giai đoạn từ nay đến năm 2025 và từ năm 2025-2030; Đề án của Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từ nay đến năm 2025, khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: “Các cấp ủy Đảng, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần xây dựng và triển khai tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, có tính kế thừa. Quan tâm công tác đào tạo, nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí công việc. Đồng thời, thực hiện chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ có năng lực, tư duy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với thực hiện chuyên đề năm 2023 của tỉnh: “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong từng khâu của công tác cán bộ, nhất là đối với những người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan các cấp. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ… Qua đó, nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.

THU THẢO

 

bien-doi-khi-hau
bien-dao-que-huong