Phát huy tốt vai trò tham mưu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

15/07/2020 - 06:54

 - Những năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; nhất là đấu tranh, ngăn ngừa và phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ (KVPT), giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội toàn tuyến biên giới và nội địa.

A A

Theo đó, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ về xây dựng KVPT; triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Lãnh đạo củng cố quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020”; Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Tỉnh ủy về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; công tác quản lý về quốc phòng - quân sự địa phương; công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đặc biệt là sự phối hợp giữa quân sự với công an và biên phòng trong bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức diễn tập KVPT cấp tỉnh, huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt mục đích, yêu cầu, hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Tiềm lực KVPT được xây dựng ngày càng vững chắc, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường; nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và lực lượng địa phương đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng KVPT được nâng lên.

Công tác quy hoạch thế trận quân sự, xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, công trình quân sự trong KVPT đúng tiến độ; tạo ra thế trận phòng thủ vững chắc. Với phương châm “Mỗi địa phương là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ”, đến nay tỉnh đã quy hoạch và triển khai thực hiện các đề án, công trình quân sự trong KVPT đúng tiến độ, tổng kinh phí hơn 105,94 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động phối hợp của MTTQ, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Chất lượng, hiệu quả xây dựng và hoạt động của lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ được nâng lên. Công tác tạo nguồn, đăng ký, quản lý, huấn luyện, sắp xếp quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên ngày càng đi vào nền nếp. Hàng năm huy động huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 97,48% trở lên. Các đơn vị dự bị động viên huy động khẩn cấp của tỉnh, huyện luôn được kiện toàn tổ chức biên chế.

Điểm nổi bật là chế độ, chính sách và đời sống vật chất, tinh thần của lực lượng dân quân thường trực được nâng lên; 100% trụ sở cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn được xây dựng cơ bản, có 79 trụ sở được xây dựng mới và nâng cấp, tổng trị giá 67,8 tỷ đồng; 100% cơ quan quân sự cấp xã có chi bộ, trong đó có 89,10% chi bộ có chi ủy (tăng 31,41%), tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 21,22% (tăng 1,88% so với nhiệm kỳ trước). Tuyển chọn, đào tạo 239 cán bộ quân sự cơ sở có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; tỷ lệ bố trí cán bộ sau khi ra trường đạt 100%. Lực lượng tự vệ cơ quan được quan tâm xây dựng, huấn luyện đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; thực hiện đúng luật và hướng dẫn về các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Công tác tuyển sinh quân sự được triển khai thực hiện chặt chẽ; số lượng, chất lượng học sinh đăng ký tuyển sinh được nâng lên; tỷ lệ trúng tuyển vào các trường trong quân đội hàng năm đều vượt chỉ tiêu.

Trong 5 năm qua, thí sinh đăng ký dự thi trúng tuyển vào các trường trong quân đội là 196 em, đạt 17,13% (tăng 2,51% so với nhiệm kỳ trước). Thường xuyên củng cố kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, đã tạo chuyển biến tốt về nhận thức và trách nhiệm đối với 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nội dung, phương pháp hoạt động đấu tranh trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá trên mạng xã hội; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông, chủ động thông tin tuyên truyền, thông báo thời sự, nắm bắt dư luận, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; làm tốt việc định hướng tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ luôn có quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Từ những đặc điểm, điều kiện của An Giang, trên cơ sở kết quả các mặt công tác đã đạt được, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh xác định giai đoạn tiếp theo, tiếp tục tham mưu bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân. Đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng “dân chủ, nhân quyền”, “dân tộc, tôn giáo” gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt là chủ động bám sát tình hình, kịp thời định hướng về tư tưởng, nhất là trong những thời điểm phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng đối với lực lượng vũ trang và nhân dân trong giai đoạn mới” - đại tá Lê Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang khẳng định.

GIA KHÁNH