Sẽ tổ chức tổng kết thực hiện đề án “Phát triển tổ chức hành nghề luật sư từ năm 2010 đến 2020”

22/10/2020 - 05:26

 - Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp là đơn vị chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện đề án “Phát triển tổ chức hành nghề luật sư từ năm 2010 đến 2020” trên địa bàn tỉnh.

A A

Trong đó, đánh giá chung về nhận thức của các ngành, các cấp đối với vai trò, vị trí của đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn; thực trạng tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư; công tác quản lý nhà nước đối với đội ngũ này...

Từ việc tổng kết, căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn, có thể điều chỉnh lại một số mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển số lượng, chất lượng đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư; đề ra giải pháp tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Dự kiến, hội nghị được tổ chức vào giữa tháng 11.

G.K