Sửa đổi quy định về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm quốc gia

24/07/2020 - 19:41

Nghị quyết nêu rõ Chính phủ xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương...

A A

Thi công đường huyện 173 đoạn từ Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành đến Tượng đài Tiểu đoàn 516, đi qua địa bàn các huyện Châu Thành-Giồng Trôm-Ba Tri, tỉnh Bến Tre với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng từ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020. (Ảnh Công Trí/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 974/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19-1-2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính năm năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm quốc gia, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Nghị quyết số 974/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm quốc gia vốn ngân sách nhà nước. Cụ thể, căn cứ lập kế hoạch theo quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật Đầu tư công. Nội dung của kế hoạch theo quy định tại Điều 49 của Luật Đầu tư công.

Trước ngày 20-9 của năm thứ năm nhiệm kỳ Quốc hội, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch giai đoạn sau để hoàn thiện, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp cuối năm đó.

Trên cơ sở ý kiến của Quốc hội khóa trước, Chính phủ hoàn thiện kế hoạch và gửi tới đại biểu Quốc hội khóa mới chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa mới.

Nghị quyết nêu rõ Chính phủ xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước (bao gồm chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước và chi thường xuyên) đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 30/6 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính năm năm quốc gia giai đoạn trước.

Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Về điều khoản chuyển tiếp, Nghị quyết quy định việc lập, thẩm tra, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và năm 2020 thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 và tình hình thực tế hàng năm, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, quyết định; riêng báo cáo quyết toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước không phải chi tiết theo ngành, lĩnh vực.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ năm ngân sách 2021.

Theo TTXVN/Vietnam+