Tà Đảnh phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2020

25/05/2020 - 05:23

Đoàn công tác Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh vừa đến kiểm tra tiến độ xây dựng NTM nâng cao tại xã Tà Đảnh (Tri Tôn, An Giang).

A A

Qua đó, đề nghị xã tập trung nâng chất và sớm hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được, đồng thời nỗ lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt theo đúng lộ trình đề ra, như: đẩy mạnh đầu tư cho giáo dục, hệ thống điện thắp sáng, tổ chức lại sản xuất, nhất là hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp, vận động sự tham gia của người dân nhằm đưa xã Tà Đảnh trở thành xã NTM nâng cao đầu tiên của huyện Tri Tôn vào năm 2020.

Đến nay, xã Tà Đảnh đã đạt 16/19 tiêu chí, 32/35 chỉ tiêu xây dựng xã NTM nâng cao. Cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,9%; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

N.C