Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

14/09/2020 - 06:40

 - Với sự nỗ lực chung của toàn ngành, công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực tài nguyên - môi trường (TN&MT) bảo đảm thời gian quy định, nhiều nhiệm vụ chuyên ngành được triển khai và đạt kết quả. Các công trình, dự án của ngành được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý việc sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

A A

Tháng 8-2020, toàn ngành đã tiếp nhận mới 18.553 hồ sơ và giải quyết 12.079 hồ sơ tồn kỳ trước, nâng tổng số hồ sơ phải thực hiện là 30.632 hồ sơ; đã thực hiện xong đúng hạn 18.019 hồ sơ, trễ hạn 39 hồ sơ; 12.574 hồ sơ đang thực hiện. Đồng thời, triển khai 34 cuộc kiểm tra về TN&MT (cấp sở 4 cuộc, cấp huyện 30 cuộc), với tổng số 122 tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

Qua kiểm tra đã nhắc nhở các tổ chức, cá nhân về việc chấp hành pháp luật về TN&MT; xử lý vi phạm hành chính đối với 6 trường hợp (cấp huyện xử lý) với số tiền hơn 50 triệu đồng về hành vi: sử dụng đất không đúng mục đích, khai thác đất mặt ruộng trái phép, vận chuyển và khai thác khoáng sản không đúng quy định…

Công tác thu gom, xử lý rác thải và bao, gói thuốc bảo vệ thực vật được đặc biệt quan tâm. Toàn tỉnh phát sinh khoảng 1.128 tấn rác thải sinh hoạt, thu gom khoảng 778,38 tấn/ngày (đạt 69%) trên địa bàn 154/156 xã, phường, thị trấn. Khối lượng bao, gói thuốc bảo vệ thực vật được thu gom đến tháng 8-2020 lũy kế là 48,004 tấn trên địa bàn huyện Phú Tân, Chợ Mới, Tri Tôn, TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc. Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện đốt rác sinh hoạt tại bãi rác xã Hòa Bình (Chợ Mới) do Công ty TNHH Năng lượng Star Tech thực hiện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện xử lý toàn bộ lượng rác thải tại bãi rác xã Hòa Bình (khoảng 2.890 tấn rác thải) theo cam kết.

Thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP. Long Xuyên

Đến nay, Sở TN&MT hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt, đề cương và dự toán nhiệm vụ điều tra, thống kê lượng phát sinh và hiệu suất thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang; kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh An Giang; báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất trên địa bàn tỉnh (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 14-8-2020).

Tiếp tục triển khai “Kế hoạch điều tra khảo sát, phân loại mức độ ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh An Giang” theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh (1486/QĐ-UBND ngày 25-6-2020 của UBND tỉnh); các báo cáo chuyên đề trong kế hoạch thực hiện chương trình “Nghiên cứu phát triển bền vững các vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020” thực hiện năm 2020; báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.

Triển khai gói thầu số 09: “Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị” thuộc dự án trang bị trạm quan trắc môi trường tự động tỉnh An Giang. Trình UBND tỉnh chủ trương lập dự án trạm quan trắc kiểm soát chất lượng nước mặt tác động và môi trường không khí tự động liên tục trên địa bàn tỉnh An Giang vào dự án trang bị trạm quan trắc môi trường tỉnh An Giang (đã được UBND tỉnh thống nhất tại công văn số 3701/VPUBND-KTN ngày 30-7-2020). Với các hạng mục: nâng cấp trạm quan trắc nước thải Khu công nghiệp Bình Hòa; Trạm quan trắc kiểm soát chất lượng nước mặt tác động từ nước thải của các vùng thủy sản cồn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa, TX. Tân Châu (vùng nuôi Việt Úc, Nguyên Phương, Vĩnh Hoàn); Trạm quan trắc kiểm soát chất lượng nước mặt tác động từ nước thải của các vùng nuôi Nam Việt - Bình Phú; Trạm quan trắc kiểm soát chất lượng nước mặt tác động từ nước thải của  các nhà máy chế biến thủy sản Cụm công nghiệp Mỹ Quý (Nhà máy thủy sản Nam Việt, Cửu Long, NTACO, Hưng Phúc Thịnh); Trạm quan trắc không khí đô thị TP. Long Xuyên.

Trong xây dựng nông thôn mới, hoàn thành kiểm tra đợt 2 đối với 7 xã nông thôn mới giai đoạn 2020-2021. Có 3/7 xã đạt 2/2 chỉ tiêu (xã Mỹ An, xã Hội An, xã An Thạnh Trung - Chợ Mới); 2/7 xã đạt 1/2 chỉ tiêu (xã Long Giang và xã Nhơn Mỹ - Chợ Mới); 2/7 xã chưa đạt 2/2 chỉ tiêu (xã Mỹ Hội Đông và xã Hòa Bình - Chợ  Mới). Báo cáo kết quả thẩm định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 đối với xã Thoại Giang (Thoại Sơn). Phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch tuyên truyền, xây dựng mô hình điểm và nâng cao nhận thức cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 5 dự án đã tiếp nhận trong năm 2020 và 35 dự án chuyển tiếp. Kết quả đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng 10 dự án, hoàn thành công tác bồi thường, chờ bàn giao mặt bằng 1 dự án; dừng thực hiện 1 dự án. Đang tiếp tục triển khai thực hiện 28 dự án (trong đó đã phê duyệt phương án bồi thường 19 dự án, đang hoàn chỉnh phương án bồi thường 9 dự án). Tiếp tục quản lý chặt chẽ và lập kế hoạch khai thác 13 khu đất công được giao quản lý, với tổng quy mô 82,16ha.

HỮU HUYNH