Tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND tại các đơn vị hành chính cấp xã loại II

28/05/2021 - 03:50

 - Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Trương Long Hồ vừa ký Công văn số 909/SNV-CCHC&XDCQ về việc bố trí tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND tại các đơn vị hành chính cấp xã loại II, nhiệm kỳ 2021-2026, để đảm bảo cơ cấu số lượng, phục vụ công tác lãnh, chỉ đạo điều hành của UBND cấp xã trong nhiệm kỳ 2021-2026.

A A

Theo quy định tại Khoản 12, Khoản 20 và Khoản 23, Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 về cơ cấu tổ chức của UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), thì “UBND xã loại I, loại II có không quá 2 Phó Chủ tịch; xã loại III có 1 Phó Chủ tịch”. Đồng thời, tại Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24-6-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25-1-2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND, đối với đơn vị hành chính cấp xã loại I, loại II có không quá 2 Phó Chủ tịch (tăng 1 Phó Chủ tịch so với quy định trước đây tại đơn vị hành chính cấp xã loại II) và thời gian áp dụng kể từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026. Do đó, Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã loại II trực thuộc báo cáo cấp ủy Đảng, chủ động thực hiện quy trình, đảm bảo nhân sự giới thiệu để kỳ họp lần thứ nhất HĐND cấp xã bầu đủ số lượng thành viên UBND đúng theo quy định.

HẠNH CHÂU