Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

09/08/2022 - 07:17

 - UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Bộ tiêu chí được xây dựng khoa học, rõ ràng, dễ hiểu, đáp ứng được đòi hỏi của thời đại hội nhập, vừa thể hiện được những giá trị truyền thống. Qua đó, nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh…

Xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ

Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội. Nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi gợi tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh, hạnh phúc.

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc góp phần xây dựng xã hội phát triển

Đồng thời, xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đạt 70% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025. Qua đó, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và của tỉnh An Giang đến năm 2030.

Theo đó, tiếp tục triển khai và nhân rộng các nội dung của Bộ tiêu chí ứng xử gia đình đến mọi người dân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Phát huy giá trị tốt đẹp trong các mối quan hệ cơ bản của gia đình và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 với mục tiêu “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước”. Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền lồng ghép các nội dung của Bộ tiêu chí ứng xử gia đình vào việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các cuộc vận động thi đua khác…

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 có 70% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Đến năm 2025, có 80% hộ gia đình được cung cấp thông tin, tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Tiêu chí ứng xử chung là “Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ”. Nguyên tắc “Tôn trọng” là: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá, quan điểm, sự lựa chọn và lợi ích của nhau; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau. Nguyên tắc “Bình đẳng”: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Nguyên tắc “Yêu thương”: Có tình cảm gắn bó, quan tâm chăm sóc nhau. Nguyên tắc “Chia sẻ”: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

Tiêu chí ứng xử của vợ chồng: Chung thủy, nghĩa tình. Vợ chồng cùng nhau xây dựng hôn nhân bền vững, không vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng chia sẻ công việc trong gia đình, cùng có trách nhiệm nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình. Tạo điều kiện giúp đỡ nhau lựa chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Lắng nghe, cùng nhau thảo luận, thống nhất và quyết định những vấn đề chung của gia đình; hòa nhã với nhau.

Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương. Trong đó, cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ, hành động, lời nói; có tình cảm gắn bó gần gũi với con cháu. Quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo con cháu khi con cháu còn nhỏ; khi con, cháu không có khả năng tự nuôi sống, chăm sóc bản thân. Trao truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con cháu; giáo dục, động viên con cháu thực hiện lối sống văn hóa, ý thức công dân, giữ gìn nền nếp, gia phong.

Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà là hiếu thảo, lễ phép. Theo đó, con cháu kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình. Học tập, rèn luyện, giữ gìn nền nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính. - Thăm hỏi, chăm sóc động viên, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu, gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ. Anh, chị, em tôn trọng, bảo nhau điều hay, lẽ phải. Anh chị bao dung đối với em, em kính trọng anh chị. Cùng chia sẻ với nhau công việc chung trong gia đình, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn…

HỮU HUYNH