Xây dựng Hội Nông dân trong sạch, vững mạnh

05/12/2019 - 00:15

 - Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh đề ra chương trình hành động cụ thể nhằm phấn đấu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên, đưa phong trào lan tỏa sâu rộng, mang đến lợi ích thiết thực cho chính người nông dân.

A A

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh xác định cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội cấp cơ sở, nâng cao năng lực hội viên, nông dân trong sản xuất-kinh doanh (SXKD) và dịch vụ. Qua đó, góp phần xây dựng hình mẫu người nông dân thời kỳ mới và phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, tập hợp, thu hút hội viên, nông dân tham gia vào tổ chức hội, xem đó là nhân tố quan trọng trong việc trí thức hóa nông dân, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa nông nghiệp và hiện đại hóa nông thôn. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có đủ uy tín, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, cần đảm bảo tính kế thừa liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phấn đấu nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên

Cụ thể, Hội Nông dân tỉnh xác định sẽ đẩy mạnh xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp trên toàn tỉnh vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Hàng năm, Hội Nông dân cấp huyện phải thành lập ít nhất 1 chi hội nghề nghiệp; mỗi cơ sở hội sẽ hỗ trợ 2 tổ hội nghề nghiệp ra mắt, hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố phải hướng dẫn thành lập 1 hợp tác xã; các cơ sở hội phải tổ chức thành lập 2 tổ hợp tác trở lên dựa vào việc phát triển các chi hội, tổ hội nghề nghiệp. Phấn đấu đến năm 2023, các cấp hội sẽ hỗ trợ thành lập chi hội, tổ hội nghề nghiệp ở 50% các tổ hợp tác, tại các địa phương. Về công tác phát triển, quản lý hội viên, Hội Nông dân tỉnh phấn đấu kết nạp mới 9.000 hội viên/năm; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường kỳ đạt 80% trở lên. Hàng năm, có trên 70% số hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào nông dân SXKD giỏi và có trên 80% trong tổng số hộ đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi…

Về công tác nâng cao chất lượng hội viên, Hội Nông dân tỉnh sẽ tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nông nghiệp và kỹ năng công tác nông vận. Đến năm 2023, có 40% cán bộ chuyên trách Hội Nông dân tỉnh và 60% cán bộ chuyên trách Hội Nông dân huyện biết sử dụng 1 ngoại ngữ trong giao tiếp; 80% Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn giáp biên giới Campuchia phải biết sử dụng tiếng Khmer phục vụ công tác.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp hội cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc xây dựng các chi hội, tổ hội nghề nghiệp. Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đủ sức truyền đạt các chủ trương, chính sách đến với hội viên, nông dân một cách chính xác và sinh động. Đồng thời, phải biết tập hợp, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng hợp pháp của hội viên, nông dân với cấp ủy Đảng, chính quyền và hội cấp trên.

Đặc biệt, các cấp hội cần tập trung xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp ở các mô hình kinh tế, các tổ hợp tác và hợp tác xã song song với việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của các chi, tổ hội này. Tổ chức dạy nghề, hỗ trợ nông dân và các chi hội, tổ hội nghề nghiệp tham gia chuỗi liên kết SXKD sản phẩm theo nhu cầu thị trường; hướng dẫn các tổ hợp tác, hợp tác xã xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ cấp mã vùng sản xuất và cơ sở chế biến, đóng gói, đảm bảo sản phẩm có thể tham gia xuất khẩu chính ngạch.

Đổi mới nội dung, phương thức vận động, đa dạng hóa hình thức tập hợp hội viên và đổi mới công tác cán bộ để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ hội trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển hội viên, hỗ trợ thành lập các chi hội, tổ hội nghề nghiệp. Qua đó, kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

THANH TIẾN