An Giang cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

09/02/2023 - 07:03

 - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định một trong 3 khâu đột phá là “Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.

A A

UBND tỉnh An Giang đã ban hành Chương trình cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2030. Tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách, xây dựng và thực hiện nhiều mô hình hiệu quả trong công tác CCHC. Những nỗ lực CCHC của tỉnh đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Năm 2022, An Giang đã thực hiện hoàn thành 80/80 đầu công việc và nhiệm vụ CCHC (đạt 100%). Trong đó, một số kết quả nổi bật, như: TTHC của tỉnh ngày càng được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện; tỷ lệ TTHC giải quyết đúng và sớm hạn ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) luôn đạt tỷ lệ cao (99,7%). Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến đối với các TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo đạt tỷ lệ 60% (đạt tỷ lệ quy định theo Nghị quyết 01/NQ-CP, ngày 8/1/2022 của Chính phủ).

 Trách nhiệm, thân thiện, đúng hẹn tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TP. Long Xuyên

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, An Giang đã đưa Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) vào vận hành, bước đầu tích hợp 10 lĩnh vực về kinh tế - xã hội - an ninh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương. Hiện nay, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh cung cấp 100% số lượng TTHC của tỉnh, với 2.159 dịch vụ. Đã thực hiện đồng bộ, tích hợp 1.333 dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn phần của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, thực hiện kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 93%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 42,7%.

Quá trình thực hiện, An Giang còn có một số sáng kiến, giải pháp hay trong công tác CCHC, như: Sử dụng thiết bị đọc QRcode trên căn cước công dân phục vụ tiếp nhận TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND TP. Long Xuyên; giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp; giải pháp nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường; thành lập và triển khai tổ công nghệ số cộng đồng đến khóm, ấp trên địa bàn tỉnh...

Theo Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, để đạt được những kết quả trên, An Giang luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để triển khai kịp thời, hiệu quả và đúng pháp luật.

Cùng với đó là sự quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhằm thực hiện tốt công tác CCHC, xây dựng nền hành chính của tỉnh từng bước hiện đại, hướng tới chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đây là một trong những điều kiện cần để thu hút các doanh nghiệp gia nhập thị trường và đầu tư sản xuất - kinh doanh tại An Giang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Trong đó, một số lĩnh vực thực hiện tiếp nhận trên cổng dịch vụ công còn gặp nhiều khó khăn, như: Bảo hiểm xã hội, đầu tư, các lĩnh vực thuộc ngành công an… của các bộ, ngành Trung ương chưa liên thông với địa phương.

Để CCHC hiệu quả, An Giang kiến nghị các bộ, ngành Trung ương sớm có hướng dẫn việc tích hợp, chia sẻ thông tin các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; ban hành thông tư hướng dẫn về quy trình tiếp nhận, số hóa hồ sơ, giấy tờ, trả kết quả giải quyết TTHC tại địa phương khi giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện. Đồng thời, hướng dẫn cụ thể về cơ quan hành chính nhà nước đặc thù đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Năm 2023, An Giang tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình CCHC tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch năm 2023. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong CCHC; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tạo môi trường kinh doanh, đầu tư hấp dẫn...

HẠNH  CHÂU

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu