An Giang đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định

16/09/2021 - 09:35

 - Ngày 15-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Công văn 1001/UBND-KGVX về việc triển khai Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND, ngày 19-8-2021 của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang.

A A

 

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố quan tâm tổ chức quán triệt, phổ biến tuyên truyền, nâng cao năng lực, nhận thức cho cán bộ, mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ, hiểu đúng về các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội; triển khai áp dụng các chế độ chính sách trợ giúp xã hội phải công khai, minh mạch, đúng theo quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP, ngày 15-3-2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND, ngày 19-8-2021 của HĐND tỉnh; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều chỉnh chính sách trợ giúp xã hội tại các địa phương.

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp và kéo dài, các ngành, các cấp, nhất là các địa phương cần nhanh chóng tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng mới theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, ngày 15-3-2021 của Chính phủ để kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng đúng quy định, đúng tinh thần Nghị quyết 12/2021/NQ- HĐND, ngày 19-8-2021 của HĐND tỉnh.

Đề nghị UBMTTQVN tỉnh xem xét chỉ đạo các tổ chức thành viên, UBMTTQVN cấp huyện, cấp xã quan tâm cùng tham gia hỗ trợ, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan đảm bảo nguồn kinh phí chi trả chế độ, chính sách trợ giúp xã hội; tổng hợp nhu cầu kinh phí, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính cấp bổ sung kinh phí để đảm bảo thực hiện theo quy định Nghị định 20/2021/NĐ-CP, ngày 15-3-2021; hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện theo quy định.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các ngành liên quan hướng dẫn UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP, ngày 15-3-2021 và Nghị quyết 12/2021/NQ- HĐND, ngày 19-8-2021; hướng dẫn và tổ chức công tác chi trả chinh sách trợ giúp xã hội phù hợp, đảm bảo kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo quy định; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn theo quy định.

UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát đối tượng, triển khai thực hiện kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn quản lý; chủ động sử dụng kinh phi đã được giao để thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định; trường hợp nguồn kinh phi không đảm bảo để thực hiện, tổng hợp dự toán kinh phi bố sung gửi Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung theo quy định; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Những văn bản đã ban hành về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trái với quy định tại nghị quyết này thì bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét…

THU THẢO