An Giang: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

04/08/2022 - 07:01

 - Thời gian qua, công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở đạt được nhiều kết quả quan trọng, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

A A

Ký kết kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang với Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022-2025. Ảnh: HẠNH CHÂU

6 tháng đầu năm 2022, công tác dân vận của các cấp ủy Đảng được quan tâm, lãnh, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung nghị quyết, chương trình, kế hoạch về phát triển KTXH, quốc phòng - an ninh. Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cấp ủy Đảng trong công tác dân vận, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ban hành các chương trình, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm 2022 trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và ngành dọc.

Đồng thời, làm tốt vai trò tham mưu về công tác dân tộc, tôn giáo, chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho đồng bào có đạo; tham gia giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo đúng quy trình, thường xuyên thăm hỏi, động viên nhân các ngày lễ trọng của tôn giáo, dân tộc.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tiếp tục được quan tâm, qua đó nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần nhân dân. Chú trọng cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, kêu gọi đầu tư, xây dựng. Công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân được thực hiện thường xuyên đảm bảo theo quy chế, quy định, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Hoạt động của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KTXH, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đặc biệt quan tâm hỗ trợ nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Tổ chức phát động nhiều phong trào có chiều sâu thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia. Lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đến cấp ủy, các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát hoạt động của chính quyền, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức.

Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”, đặc biệt các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) được đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở các cấp, ngành, địa phương.

Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân vận các cấp, tập trung nguồn lực hướng về cơ sở, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động. Điển hình, xây dựng Kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh hỗ trợ các xã nông thôn mới tại huyện Chợ Mới, Châu Thành và TX. Tân Châu. Duy trì phát động phong trào thi đua trong hệ thống Khối vận. Tổ chức giao ban công tác dân vận luân phiên tại các huyện, thị xã, thành phố, qua đó tạo điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình mới, cách làm hiệu quả. Tiếp tục duy trì giao ban luân phiên giữa UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh để kịp thời nắm bắt tình hình và định hướng công tác chỉ đạo.

Để phát huy hơn nữa vị trí, vai trò và hiệu quả của công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động 07-CTr/TU, ngày 13/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động 05-CTr/TU, ngày 1/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Đảng và dân vận; Quyết định 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Quy chế 20-QC/TU, ngày 27/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tham mưu Tỉnh ủy sơ, tổng kết các kết luận, nghị quyết, chỉ thị, báo cáo về công tác dân vận.

Đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị các cấp, nhất là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư để phát huy truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, năng lực, trí tuệ, ý thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Lãnh, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, chấp hành tốt các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 gắn với đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua trong tỉnh, như: Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022); Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022...

TRỌNG TÍN