An Giang tạm dừng tiếp nhận vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện

03/08/2022 - 21:49

 - Ngày 2/8, Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Lê Kim Bình đã ký Công văn 1336 /SNV-CCVC về việc tạm dừng tiếp nhận vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện.

A A

Để đảm bảo việc thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo tinh thần Kết luận 40-KL/TW và hướng dẫn của Trung ương, Sở Nội vụ An Giang đề nghị sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tạm dừng xem xét đề nghị tiếp nhận vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định tại Điều 18, Nghị định 138/2020/NĐ-CP đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đảm bảo thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022 – 2026.

Chỉ xem xét đề nghị tiếp nhận vào làm công chức trong trường hợp thực hiện yêu cầu công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy…, nhưng không làm phát sinh tăng số biên chế hiện có mặt hoặc trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động thực hiện sắp xếp tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 đảm bảo theo Kết luận 40-KL/TW và kế hoạch tinh giản biên chế hành chính của tỉnh. Trong trường hợp này, văn bản đề nghị tiếp nhận vào làm công chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu rõ số biên chế được giao, số biên chế hiện có mặt và dự kiến kế hoạch thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026.

Trước đó, ngày 18/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 40-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Trong đó kết luận: “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Giai đoạn 2021 - 2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đối với các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị chưa thực hiện giảm đủ 10% biên chế giai đoạn 2016 - 2021 thì phải đồng thời vừa thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026, vừa phải tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021. Những nơi thực hiện vượt chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2021 thì phần vượt được tính vào kết quả thực hiện giai đoạn 2022 - 2026...”.

HẠNH CHÂU

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu