An Giang tăng cường kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

04/05/2021 - 05:21

 - Xây dựng và chỉnh đốn Đảng là vấn đề mang tính quy luật, là nhu cầu tồn tại và phát triển của Đảng ta. Công tác kiểm tra, giám sát là một bộ phận của công tác xây dựng Đảng, một nội dung rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp.

A A

Theo Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy An Giang Võ Minh Hoàng, những tháng đầu năm 2021, UBKT các cấp đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng với nhiều giải pháp cụ thể và tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào nền nếp.

Theo đó, cấp ủy và UBKT các cấp đã tập trung cho việc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; chủ động, kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; xây dựng, triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa (nhiệm kỳ 2020-2025) và năm 2021. Cấp ủy và UBKT các cấp đã tiến hành thực hiện công tác rà soát nhân sự đại biểu Quốc hội (khóa XV) và nhân sự đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026).

Chú trọng mở rộng đối tượng, nội dung kiểm tra giám sát, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tập trung vào những vấn đề nhạy cảm, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, quy chế làm việc và việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, quy định về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Quang cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban ngành kiểm tra Đảng quý I-2021

Trong quá trình kiểm tra, giám sát đã lựa chọn kỹ thành phần tham gia đoàn gồm những đơn vị, đồng chí có kinh nghiệm, chuyên môn sâu, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực các cuộc kiểm tra, giám sát. Tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kết hợp nhiều hình thức khác nhau để phát hiện dấu hiệu vi phạm, trong đó chú trọng nắm bắt thông tin vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên thông qua công tác lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thanh tra của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ảnh, kiến nghị của đảng viên và quần chúng.

Những tháng đầu năm 2021, các cấp ủy Đảng đã tiến hành kiểm tra 430 đảng viên; giám sát 4 tổ chức Đảng và 62 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật được thực hiện bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền quy định. Kết quả, đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức Đảng (khiển trách 2, cảnh cáo 1) và kỷ luật 32 đảng viên. UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 đảng viên, kết quả có 3 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức học tập, quán triệt các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng vẫn chưa được thường xuyên và chưa sâu; việc tiến hành kiểm tra trên các lĩnh vực nhạy cảm còn khó khăn… Do đó, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025) và kế hoạch năm 2021, thời gian tới, UBKT các cấp thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm “giám sát mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.

Theo đó, sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, lấy phòng ngừa là chính. Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy trong công tác quán triệt, lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ.

UBKT các cấp chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề mà Đảng đang cần, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang quan tâm. Giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; giải quyết, kết luận kịp thời, dứt điểm, không để tồn đọng các vụ việc, đơn thư tố cáo, khiếu nại, đồng thời theo dõi việc khắc phục các khuyết điểm, vi phạm sau kiểm tra, giám sát. Chú trọng việc công khai các kết luận kiểm tra, việc thi hành kỷ luật Đảng để góp phần giáo dục và phòng ngừa vi phạm; đồng thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, nhân tố mới, tích cực của các tổ chức Đảng, đảng viên… để góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

THU THẢO