Châu Đốc đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị

23/11/2020 - 06:36

 - Những năm qua, TP. Châu Đốc (An Giang) đã được UBND tỉnh xếp loại là đơn vị cấp huyện đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính (CCHC). Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) và nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xây dựng và ban hành kế hoạch đẩy mạnh CCHC trong hệ thống chính trị thành phố (giai đoạn 2020-2025).

A A

Không thỏa mãn với những kết quả đạt được

Thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về đẩy mạnh CCHC, cải cách TTHC và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Châu Đốc đã quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện việc đẩy mạnh CCHC trong hệ thống chính trị, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mặc dù là đơn vị cấp huyện nhiều năm liền đứng đầu tỉnh về chỉ số CCHC nhưng TP. Châu Đốc không thỏa mãn với những kết quả đạt được. Lãnh đạo, cán bộ địa phương đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá và cho rằng, công tác CCHC vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển; TTHC của các cơ quan Đảng chưa được triển khai đồng bộ so với khối chính quyền; chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC ở một số đơn vị và phường, xã chưa thực sự đảm bảo; tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định vẫn tồn tại.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thu hút đầu tư phát triển thành phố

“Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và toàn xã hội. Hướng đến xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, đảm bảo quản lý thống nhất, thông suốt, có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu vì nhân dân phục vụ và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Gắn CCHC với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh. Theo đó, giai đoạn 2020-2025, TP. Châu Đốc sẽ đẩy mạnh CCHC trong hệ thống chính trị”- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi cho biết.

Phấn đấu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng

Châu Đốc phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, phường, xã xây dựng và niêm yết danh mục bộ TTHC theo quy định. 100% các văn bản ban hành theo đúng cấp độ, đúng thể thức, đúng thẩm quyền, đúng tiến độ thời gian; hạn chế thấp nhất việc thay đổi, nợ đọng văn bản theo quy định. 100% hồ sơ, tài liệu phục vụ hội nghị gửi đến đại biểu đúng thời gian theo quy định.

Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông suốt, kịp thời từ thành phố đến các cơ quan, đơn vị và phường, xã. Phấn đấu 100% các văn bản, tài liệu (trừ tài liệu mật) chính thức trao đổi giữa các cơ quan được thực hiện dưới dạng điện tử. 100% hồ sơ tiếp nhận, cập nhật, xử lý trên phần mềm một cửa điện tử; 50% hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định công tác CCHC sẽ được tiến hành đồng bộ từ thành phố đến phường, xã, bao gồm cả hành chính trong Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. CCHC được tập trung vào cải cách thể chế hành chính, TTHC, bộ máy hành chính và cán bộ; điều kiện, phương tiện, cách thức tổ chức hoạt động hành chính. “Chúng tôi xem CCHC là một tiêu chí, thước đo đánh giá sự đổi mới, tính tiên phong của các cấp ủy Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn thành phố”- ông Lâm Quang Thi thông tin.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tăng cường hơn nữa sự lãnh, chỉ đạo trong quán triệt, triển khai, thực hiện công tác CCHC; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác này trong toàn hệ thống chính trị. Đồng thời, cải cách thể chế hóa văn bản, TTHC; sắp xếp tổ chức, bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Tăng cường công tác tư tưởng; nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị về CCHC, nâng cao trách nhiệm công vụ và cải cách TTHC. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

THU THẢO