Châu Thành nỗ lực xây dựng nông thôn mới

30/12/2021 - 06:35

 - Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng nông thôn mới (NTM), được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực. Việc xây dựng NTM làm thay đổi rõ nét diện mạo vùng nông thôn, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện.

A A

Trở thành “Huyện NTM” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2021-2025 mà Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Để đạt mục tiêu đó, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng, kết quả tiêu chí của huyện NTM. Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực trong quá trình thực hiện, xây dựng lộ trình thực hiện một cách cụ thể, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng năm.

Trong đó, tuyên truyền tốt giúp người dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân trong xây dựng NTM, không trông chờ, ỷ lại mà chủ động tham gia thực hiện. Qua đó, góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững.

Hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Huyện Châu Thành quan tâm phát huy vai trò chủ thể của người dân về sản xuất, đời sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; hỗ trợ người dân tiếp cận khoa học - kỹ thuật áp dụng vào sản xuất - kinh doanh; thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức về phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường…

Huyện triển khai thực hiện tốt công tác huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại các xã nông thôn. Đặc biệt, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “hoàn thành tiêu chí nào chắc tiêu chí đó”. Đồng thời, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, tham gia xây dựng NTM.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội. Nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực, tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, huyện cơ bản đạt 3/9 tiêu chí và 6/14 chỉ tiêu xây dựng “Huyện NTM”.

Trong đó, có 5/11 xã được công nhận đạt chuẩn “Xã NTM”, gồm: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa và An Hòa; 2 xã đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao”, gồm: Bình Hòa và Cần Đăng; các xã còn lại đều đạt từ 10 tiêu chí “Xã NTM” trở lên. Đối với hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình xây dựng NTM, cùng với việc triển khai chương trình sản xuất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, có 11/11 xã đạt tiêu chí số 11, 12, 13 về tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều, tổ chức sản xuất, lao động có việc làm.

Thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục triển khai hiệu quả giải pháp hỗ trợ địa phương đạt chuẩn xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo lộ trình đề ra, phấn đấu đạt chuẩn “Huyện NTM” giai đoạn 2021-2025. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được vai trò, trách nhiệm cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng NTM, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân hiểu và tích cực tham gia. Chú trọng xây dựng sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao và liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện công trình cầu, đường nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo người nghèo. Chủ động rà soát, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí NTM đối với xã được công nhận đạt chuẩn; tập trung tháo gỡ khó khăn, định hướng cho xã đang thực hiện, nhằm đảm bảo đạt chuẩn NTM theo lộ trình đề ra, góp phần nâng cao đời sống của người dân, tạo chuyển biến mọi mặt của khu vực nông thôn.

Năm 2022, huyện Châu Thành phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn “Xã NTM”, gồm: Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Hanh, Vĩnh An, Bình Thạnh; riêng xã Vĩnh Thành đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao”.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU