Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ

25/05/2022 - 06:45

 - Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tập trung lãnh đạo cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất - kinh doanh (SXKD) năm 2022, phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Từ đó, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

A A

Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Thái Minh Hiển cho biết, quý I/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy Đảng cơ sở tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Cán bộ, đảng viên và người lao động trong các tổ chức Đảng thuộc loại hình doanh nghiệp luôn thống nhất ý chí, hành động, thi đua lao động sản xuất, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đơn vị; hoạt động SXKD dần phục hồi sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Qua đó, đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy Đảng lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tránh tụ tập đông người, đình công, lãn công xảy ra tại cơ quan, doanh nghiệp. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn, xây dựng nhà Đại đoàn kết... được quan tâm thực hiện.

Việc củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng được quan tâm thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng hoạt động tổ chức Đảng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát không ngừng được mở rộng về nội dung, tăng dần về số lượng, nhất là giám sát chuyên đề. Qua đó, giúp cấp ủy Đảng, cán bộ chủ chốt thấy rõ ưu, khuyết điểm, đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục.

Các cấp ủy Đảng luôn quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục, đặc biệt về chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối; thường xuyên quan tâm, theo dõi, nắm tình hình dư luận xã hội và có giải pháp lãnh đạo về tư tưởng trong nội bộ. Nhìn chung, đa số cán bộ, đảng viên và người lao động ổn định về tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của nhà nước, an tâm công tác, gắn bó với cơ quan, doanh nghiệp, cùng đồng lòng thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.

Theo ông Thái Minh Hiển, thời gian tới, Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để từng tổ chức cơ sở Đảng và mỗi đảng viên thật sự vững mạnh.

Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh thực hiện kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm chú trọng sinh hoạt chuyên đề; thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo chất lượng; chú trọng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ Đảng viên giai đoạn 2021-2025.

Đảng bộ Khối còn đẩy mạnh đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và việc phục hồi, phát triển kinh tế trong giai đoạn bình thường mới; tiếp tục nắm tình hình, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và mạng xã hội, phản bác luận điệu xuyên tạc của phần tử phản động, chống phá Đảng, nhà nước, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, quan tâm, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động SXKD và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở...

THU THẢO