Đưa nghị quyết Đại hội MTTQVN các cấp vào cuộc sống

21/11/2019 - 07:29

 - Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX kết thúc thành công tốt đẹp, MTTQVN các cấp trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp để sớm đưa Nghị quyết Đại hội MTTQVN các cấp vào cuộc sống. Qua đó, góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

A A

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, sau Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ X, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, UBMTTQVN tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp trong việc xây dựng quy chế và chương trình hành động của ủy ban và ban thường trực. Đặc biệt, chú trọng cụ thể hóa nghị quyết và chương trình hành động của đại hội thành chương trình, nhiệm vụ công tác hàng năm để triển khai thực hiện. Trên cơ sở các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, gắn việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ.

UBMTTQVN các cấp cần tích cực nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, thường xuyên học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời lắng nghe ý kiến nhân dân và phản ánh kịp thời với Đảng, cùng chính quyền địa phương giải quyết thấu đáo những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội hiệu quả đúng tinh thần Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Trong triển khai các phong trào, cuộc vận động phải đảm bảo thống nhất giữa các tổ chức thành viên về nội dung, trách nhiệm để đánh giá cụ thể, rõ ràng hiệu quả từng phần việc của mỗi tổ chức, tránh chồng chéo…

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng tặng bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể, tổ chức đã tích cực tham gia đóng góp quỹ “Vì người nghèo” tỉnh năm 2019

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng tặng bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể, tổ chức đã tích cực tham gia đóng góp quỹ “Vì người nghèo” tỉnh năm 2019

Trong nhiệm kỳ mới, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp sức mạnh của các tầng lớp nhân dân vượt qua những khó khăn, thách thức, tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, để chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; duy trì thường xuyên và thực hiện tốt công tác hòa giải, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức các cuộc đối thoại, lắng nghe những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN các cấp trong tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQVN phát động.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng yêu cầu, các địa phương khẩn trương triển khai, đưa Nghị quyết đại hội MTTQVN các cấp vào cuộc sống và chủ động xây dựng kế hoạch năm 2020 cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương. Trong đó, không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội, mở rộng đối tượng vận động để thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, chăm lo người nghèo. Từ nay đến hết năm 2019, MTTQVN các địa phương cần tập trung tổ chức tốt Tháng cao điểm vì người nghèo và hưởng ứng Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019, chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

TRUNG HIẾU