Gần 2 tỷ USD vốn ODA dành cho nông nghiệp trong 20 năm

06/07/2019 - 07:55

ODA dành cho nông nghiệp được tập trung vào phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cấp cơ sở hạ tầng, năng lực cho đội ngũ cán bộ nông nghiệp tại các địa phương, trình độ sản xuất cho nông dân...

A A

Trong 20 năm (1999-2019), nguồn vốn ODA dành cho nông nghiệp được tập trung vào phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, năng lực cho đội ngũ cán bộ nông nghiệp tại các địa phương, trình độ sản xuất cho nông dân, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông sản chất lượng phục vụ xuất khẩu./.

Theo Vietnam+