Giao chỉ tiêu tăng trưởng nông nghiệp cho các địa phương

03/05/2019 - 07:57

 - Theo chỉ tiêu phân bổ của UBND tỉnh, 2 huyện Châu Phú và Chợ Mới được giao nhiệm vụ đạt giá trị sản xuất nông nghiệp cao nhất so các địa phương khác. Đối với những huyện giảm giá trị về trồng trọt, có thể bù đắp bằng thủy sản với giá trị gấp đôi. Việc chọn lựa cơ cấu cây trồng, vật nuôi được yêu cầu linh động theo tình hình thực tế của từng địa phương.

A A

Quyết tâm tăng thêm 1.855 tỷ đồng

Ngày 7-12-2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó, giao chỉ tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2019 từ 2,63-3,34%. Nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu này, UBND tỉnh đã cụ thể thành giá trị sản xuất nông nghiệp (GO) năm 2019 cần đạt 44.303 tỷ đồng, tăng 1.855 tỷ đồng so năm 2018. Căn cứ vào quy mô diện tích sản xuất của các huyện, thị xã, thành phố đã được phê duyệt theo Quyết định số 3439/QĐ-UBND, ngày 28-12-2018 của UBND tỉnh (phê duyệt diện tích, biện pháp tưới tiêu và mức thu, cấp bù giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019), UBND tỉnh đã có quyết định phân bổ giá trị GO 1.855 tỷ đồng cần tăng trong năm 2019 và giao chỉ tiêu này cho UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo quyết định phân bổ, trong chỉ tiêu tăng thêm 1.855 tỷ đồng, Châu Phú và Chợ Mới được giao mức GO tăng cao nhất, với 335 tỷ đồng/huyện. Trong đó ngành trồng trọt của huyện Châu Phú được giao chỉ tiêu GO tăng 105 tỷ đồng, chăn nuôi tăng 10 tỷ đồng và thủy sản tăng 220 tỷ đồng. Chỉ tiêu này là có cơ sở khi nhiều dự án nuôi trồng thủy sản lớn đang được đầu tư tại huyện Châu Phú, điển hình như: khu sản xuất cá tra công nghệ cao của Nam Việt, Lộc Kim Chi cùng các dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ đậu nành rau, đậu bắp Nhật… Đối với huyện Chợ Mới, trong 335 tỷ đồng GO tăng thêm, trồng trọt tăng 175 tỷ đồng, thủy sản tăng 160 tỷ đồng (chăn nuôi không tăng). Việc phát triển vùng chuyên canh xoài cù lao Giêng (Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân), các vùng chuyên canh rau màu và nuôi trồng thủy sản tập trung là cơ sở để huyện cù lao Chợ Mới hoàn thành chỉ tiêu lớn trong nông nghiệp.

Giao chỉ tiêu tăng trưởng nông nghiệp cho các địa phương

Tăng giá trị thủy sản

Địa phương đứng thứ 3 về chỉ tiêu tăng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2019 là huyện Tịnh Biên (GO tăng 185 tỷ đồng), chủ yếu tập trung mở rộng diện tích và giá trị trồng trọt (tăng 160 tỷ đồng) và một phần chăn nuôi (tăng 25 tỷ đồng). Đối với An Phú và Châu Thành, dù được giao chỉ tiêu GO tăng 180 tỷ đồng/huyện nhưng An Phú tập trung tăng trong lĩnh vực trồng trọt (tăng 165 tỷ đồng) và thủy sản (tăng 15 tỷ đồng), trong khi Châu Thành giảm giá trị trồng trọt 55 tỷ đồng, tăng nhẹ chăn nuôi (tăng 25 tỷ đồng) và tăng mạnh giá trị thủy sản (tăng 210 tỷ đồng). Với chỉ tiêu GO tăng 150 tỷ đồng, Thoại Sơn cũng tăng mạnh vào thủy sản (tăng 145 tỷ đồng) bởi trồng trọt chỉ tăng nhẹ (tăng 5 tỷ đồng), trong khi chăn nuôi không tăng. Đối với Phú Tân, cùng được giao chỉ tiêu GO tăng 150 tỷ đồng như Thoại Sơn nhưng do trồng trọt giảm mạnh (GO giảm 110 tỷ đồng, chủ yếu giảm nếp), chăn nuôi chỉ tăng 25 tỷ đồng, nên địa phương này sẽ tập trung mạnh vào ngành thủy sản (mục tiêu GO tăng 235 tỷ đồng).

Vốn không có lợi thế thủy sản, để đạt mục tiêu GO tăng 110 tỷ đồng năm 2019, Tri Tôn tập trung mạnh vào trồng trọt (tăng 70 tỷ đồng) và chăn nuôi lớn (GO chăn nuôi tăng 40 tỷ đồng). Có cùng chỉ tiêu GO tăng 110 tỷ đồng, TP. Long Xuyên đẩy mạnh vào thủy sản (tăng 80 tỷ đồng), chăn nuôi (tăng 25 tỷ đồng), chỉ tăng nhẹ trồng trọt (tăng 5 tỷ đồng). Với TP. Châu Đốc và TX. Tân Châu, 2 địa phương được giao chỉ tiêu “nhẹ” nhất về tăng giá trị sản xuất nông nghiệp (60 tỷ đồng/địa phương), đều tập trung tăng mạnh lĩnh vực trồng trọt (GO trồng trọt của Châu Đốc tăng 45 tỷ đồng, Tân Châu tăng 50 tỷ đồng), tăng thủy sản mức độ vừa (Châu Đốc và Tân Châu cùng tăng 10 tỷ đồng), chăn nuôi tăng ít hơn (Châu Đốc tăng 5 tỷ đồng, Tân Châu không tăng GO chăn nuôi).

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có thể điều hành linh động giữa các chỉ tiêu về diện tích, năng suất, cơ cấu giống, chủng loại rau màu, các loài thủy sản, gia súc, gia cầm trong cùng lĩnh vực sao cho đạt kế hoạch. Trường hợp GO trồng trọt và chăn nuôi thiếu chỉ tiêu, có thể bù bằng GO của thủy sản với giá trị gấp đôi. Đơn giá để tính toán chỉ tiêu GO là giá cố định 2010 do Tổng cục Thống kê công bố. Đối với các số liệu về diện tích, năng suất, sản lượng, quy mô tổng đàn gia súc, gia cầm, thủy sản… phải lấy theo số liệu pháp lý của ngành thống kê. Các số liệu trước khi công bố phải có sự điều tra, thống nhất giữa ngành nông nghiệp và ngành thống kê các cấp.

Bài, ảnh: HOÀNG XUÂN