Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

23/09/2020 - 05:16

 - Thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, những năm qua, Đảng bộ tỉnh An Giang đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, việc học tập và làm theo Bác đã góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

A A

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt tặng hoa, biểu dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020

Củng cố niềm tin của nhân dân

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương cho biết: “Nhiều năm qua, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy An Giang đã lãnh đạo hệ thống chính trị cùng nhân dân triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với ý thức trách nhiệm và tính tự giác ngày càng cao. Quán triệt phương châm “sâu rộng, thiết thực, hiệu quả”, với quan điểm không phô trương, hình thức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên. Từ đó đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân”.

Việc thực hiện các nội dung đột phá đem lại những kết quả phấn khởi trên nhiều lĩnh vực, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quan tâm đổi mới lề lối làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tôn trọng và gần dân, sát dân hơn. Qua đó, đã cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Thực tiễn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở An Giang xuất hiện những mô hình mới, cách làm hiệu quả.

Nổi bật, như: TP. Long Xuyên, Châu Đốc, bên cạnh tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng và chính quyền định kỳ hàng tháng, quý tiếp dân, tổ chức đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới tập trung lãnh, chỉ đạo giải quyết những bức xúc, nổi cộm của dân.

Đảng bộ Công an tỉnh tập trung chỉ đạo, đấu tranh với các băng, ổ, nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy; thực hiện cấp giấy chứng minh nhân dân tận nhà cho người già, người tàn tật… Bằng những việc làm thiết thực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành, các cấp đã tạo tâm lý phấn khởi, tin tưởng của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt cho rằng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua đã gắn với phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ Chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên; gắn trách nhiệm của mỗi người con An Giang đang nỗ lực xây dựng và phát triển quê hương Bác Tôn. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong quá trình đẩy mạnh xây dựng và phát triển An Giang, giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ tỉnh quyết tâm thực hiện hiệu quả hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội”.

Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; kết hợp giữa “xây” với “chống”, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp tăng cường lãnh, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025) và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI. Nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với các phong trào thi đua yêu nước một cách chủ động, sáng tạo, cụ thể để đưa việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả và lan tỏa sâu rộng.

Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cấp ủy Đảng và chính quyền tiếp tục quan tâm lựa chọn, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tạo đà để những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

THU THẢO