Lan tỏa chính sách bảo hiểm từ Nghị quyết số 28-NQ/TW

14/06/2021 - 05:30

 - Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), công tác thực hiện chính sách, pháp luật BHXH đã có những chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cũng như nhận thức của người dân. Qua đó, góp phần đưa chính sách BHXH ngày càng lan tỏa trong cuộc sống với diện bao phủ được mở rộng và tạo động lực tốt hơn trong việc chăm lo an sinh xã hội tới mỗi người dân, người lao động.

A A

Giám đốc Bảo hiểm xã hội An Giang Đặng Hồng Tuấn cho biết, với sự ra đời Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phát huy hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác BHXH. Qua 3 năm triển khai thực hiện,  Nghị quyết số 28-NQ/TW đã tác động sâu rộng đến các cấp, ngành, tổ chức chính trị, mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện chính sách BHXH. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác lãnh, chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia BHXH. Nhận thức của đơn vị sử dụng lao động, người lao động được nâng lên; người dân đã thấy được tính nhân văn, nhân đạo về chính sách BHXH, những quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH.

Các kết quả đạt được cơ bản đáp ứng được mục tiêu đề ra theo Kế hoạch số 71/KH-TU của Tỉnh ủy và Quyết định số 608/KH-UBND của UBND tỉnh. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, như: tỷ lệ người lao động tham gia BHXH (bắt buộc và tự nguyện) so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 13,48% (kế hoạch 13%); tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 10,43% (kế hoạch 10%). Công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BHTN được ngành BHXH thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ về quy trình, thủ tục. Qua đó đã góp phần chấn chỉnh, khắc phục được phần lớn tình hình vi phạm về đóng BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị.

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Công tác cải cách hành chính được chú trọng triển khai đồng bộ, các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý được áp dụng rộng rãi mang lại hiệu quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT và mạng lưới cộng tác viên được mở rộng toàn tỉnh. Đến nay, đã có 178 đại lý thu, 901 điểm thu và 1.102 nhân viên đại lý thu, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách và tham gia BHXH.

Từ năm 2020 đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện gặp rất nhiều khó khăn, song vẫn đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2019, toàn tỉnh có 124.305 người tham gia BHXH (tăng 12.925 người, tương đương 11,6% so năm 2018, chiếm 12,79% so với lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm), trong đó 112.980 người tham gia BHXH bắt buộc, 11.325 người tham gia BHXH tự nguyện, 101.209 người tham gia BHTN.

Năm 2020, số người tham gia BHXH tăng lên 131.386 người, chiếm 13,65% so với lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm. Trong đó, 107.891 người tham gia BHXH bắt buộc, 23.495 người tham gia BHXH tự nguyện, 97.041 người tham gia BHTN. Đến cuối tháng 5-2021, toàn tỉnh có 128.455 người tham gia BHXH, chiếm 13,48% so với lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm. Trong đó, 110.296 người tham gia BHXH bắt buộc, 18.159 người tham gia BHXH tự nguyện, 99.443 người tham gia BHTN. Tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 54,39%.

Để đạt kết quả đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ, như: tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về BHXH.

Đồng thời, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về BHXH, BHTN; phối hợp thanh tra, kiểm tra và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN; đảm bảo quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Tỷ lệ giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT đạt 99,93%. Ngành BHXH đã cung cấp 25/25 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm 42 giờ nộp BHXH đối với doanh nghiệp (từ 189 giờ năm 2017 xuống còn 147 giờ năm 2021). Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH trung bình đạt 85,73%.

Để BHXH thực sự trở thành một trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh hệ thống các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo sức lan tỏa phù hợp với tình hình mới

 

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU