Nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

20/07/2020 - 06:10

 - Nhận thức tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trong đời sống xã hội, 5 năm qua, cấp các ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm đến việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào. Từ đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và mang lại những kết quả tích cực.

A A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang, giai đoạn 2015-2019

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Khánh Hiệp, 5 năm qua, phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã từng bước đi vào ổn định và nền nếp, chú trọng đến chất lượng, không hình thức, thành tích và số lượng; chất lượng các danh hiệu văn hóa ngày càng được nâng cao và giữ vững.

Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, học tập, nhân rộng. Đã có trên 508.000 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 865 khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa; 72 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 23 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và 2.245 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Đặc biệt, phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong xây dựng các xã NTM và làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” các cấp đã phối hợp các ngành liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa bằng cách chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, phổ biến và ứng dụng những tiến bộ của khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thành lập các câu lạc bộ, mô hình kinh tế có hiệu quả, như: nuôi bò vỗ béo, trồng nấm rơm, nấm bào ngư, trồng sen, nuôi lươn, chuyển từ lúa sang màu, câu lạc bộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi… góp phần giải quyết việc làm mới cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, hộ khá giàu ngày càng tăng, giảm hộ nghèo và cận nghèo.

Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nơi công cộng, xây dựng Quy ước khóm, ấp văn hóa, ứng xử lịch sự trong giao tiếp, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết tương trợ lẫn nhau; chấp hành kỷ cương xã hội, mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, đấu tranh, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, bạo lực gia đình; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại địa bàn dân cư. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện: khu dân cư giữ gìn vệ sinh môi trường, khu dân cư “4 không, 4 giảm” (ma túy, mại dâm, tội phạm, tai nạn giao thông), tuyến phố văn minh đô thị; cảnh quan xanh - sạch - đẹp, trồng cây xanh, trồng hoa các tuyến đường chính, làm hàng rào - cột cờ trước nhà, xử lý nước, rác thải đúng quy định; phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình...

Đánh giá về hiệu quả phong trào, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư cho rằng, phong trào “TDĐKXDĐSVH” ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy tinh thần, ý thức tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Từ đó, người dân có trách nhiệm hơn với các vấn đề cộng đồng; xây dựng tình làng, nghĩa xóm càng thêm khăng khít; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đề nghị thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” các cấp tiếp tục nâng chất phong trào; chú trọng xây dựng “Gia đình văn hóa”, cơ quan văn hóa, khóm/ấp văn hóa, phường văn minh đô thị... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào trong các tầng lớp nhân dân. Phát động phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, học tập và tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế… Xây dựng tình làng nghĩa xóm; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đẩy mạnh phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Qua đó, góp phần đưa phong trào “TDĐKXDĐSVH” ngày càng bền vững, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

THU THẢO