Nông dân An Giang thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi

23/10/2019 - 06:31

 - Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh (SXKD) giỏi đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, ổn định tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tạo động lực để nông dân toàn tỉnh hăng hái thi đua, ứng dụng hiệu quả khoa học-công nghệ vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống.

A A

Giai đoạn 2016-2019, số lượng hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp tăng cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả. Từ đó, đã xuất hiện nhiều hộ có mô hình sản xuất quy mô lớn, góp phần thúc đẩy việc thành lập các loại hình trang trại và kinh tế hợp tác hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, tổng doanh thu nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh đạt trên 11.525 tỷ đồng, hộ nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh có thu nhập thấp nhất trên 150 triệu đồng/hộ/năm, hộ có thu nhập cao nhất là 26,2 tỷ đồng/hộ/năm.

Thông qua phong trào SXKD giỏi, hội viên, nông dân toàn tỉnh đã tích cực đóng góp hàng ngàn tỷ đồng và hàng trăm ngàn ngày công lao động cho công cuộc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Những điển hình tiên tiến, các mô hình SXKD hiệu quả đã được lan tỏa trong cộng đồng, đóng góp tích cực vào quá trình đưa nền sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng bền vững. Đặc biệt, các biện pháp, cách thức giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng đang ngày càng phát huy tác dụng.

Nông dân An Giang nỗ lực theo xu thế thời hội nhập

 Qua kết quả xét chọn nông dân SXKD giỏi hàng năm cho thấy, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp đã thay đổi đáng kể. Mô hình độc canh lúa giảm 0,6%, các mô hình làm vườn, đa canh, trang trại và xây dựng nông thôn tăng cao. Nông dân An Giang đã mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, tạo ra giá trị sản phẩm nông nghiệp lớn hơn, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và hỗ trợ cho công tác giảm nghèo, góp phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Với những kết quả đạt được, Hội Nông dân tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 các cấp hội trong tỉnh phải thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. Song song đó, phải nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, các cấp hội phải bám sát, thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. Trong đó cần tích cực vận động nông dân giỏi tham gia mô hình “Cánh đồng lớn” và mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới. Đồng thời, xác định nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội là nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, tập quán sản xuất của nông dân để đảm bảo các yêu cầu, quy định về chất lượng sản phẩm theo thông lệ quốc tế, nâng cao tính cạnh tranh của nông sản tỉnh nhà trong quá trình hội nhập.

Những mục tiêu trên sẽ là động lực đưa phong trào nông dân SXKD giỏi phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực, thể hiện được vai trò, vị trí của các cấp hội trong việc đại diện giai cấp mình hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước. Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự đồng hành của các cấp, ngành, sự quyết tâm của hội viên, nông dân toàn tỉnh sẽ giúp cho phong trào nông dân SXKD giỏi tiếp tục đạt những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Năm 2019, toàn tỉnh có hơn 100.570 hộ đăng ký nông dân SXKD giỏi, qua xét chọn đã công nhận được 83.370 cá nhân và 116 tập thể giỏi 3 cấp. Trong đó, cấp tỉnh 8.640 cá nhân và 49 tập thể, cấp huyện hơn 20.240 nông dân và cấp xã có 53.470 nông dân. Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh có 1.289.490 cá nhân và 1.415 tập thể được tuyên dương danh hiệu SXKD giỏi.

 

THANH TIẾN