Ra mắt chi hội nghề nghiệp “Hồng quân núi Két”

12/04/2024 - 14:36

 - Ngày 12/4, tại ấp Núi Két, phường Thới Sơn, Hội Nông dân TX. Tịnh Biên phối hợp Hội Nông dân phường Thới Sơn tổ chức ra mắt chi hội nghề nghiệp “Hồng quân núi Két”.

Ra mắt Chi hội nghề nghiệp “Hồng quân núi Két”

Chi hội nghề nghiệp “Hồng quân núi Két” có 22 thành viên tham gia, canh tác trên diện tích 27,3ha cây hồng quân. Các thành viên sẽ tham gia vào 2 tổ hội là tổ chiếc cành, nhân giống và tổ kỹ thuật, chăm sóc nhằm hỗ trợ nhau về mặt kỹ thuật canh tác, nâng cao năng suất cây Hồng quân, tăng thu nhập cho các thành viên.

Đồng thời, tích cực phối hợp với Hội Nông dân và ngành chuyên môn nâng cao giá trị chế biến trái hồng quân, đưa loại đặc sản của vùng Bảy Núi đến với người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh.

THANH TIẾN