Tăng cường quản lý tài nguyên đất đai

17/06/2019 - 07:47

 - Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện Luật Đất đai theo thẩm quyền của tỉnh.

A A

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đo đạc, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các xã còn lại thuộc huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn, Phú Tân, Chợ Mới và TX. Tân Châu

Công tác tuyên truyền được chú trọng nhằm giúp người sử dụng đất, tổ chức, doanh nghiệp và mọi cá nhân hiểu rõ hơn các quy định mới của pháp luật về đất đai, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai.

Kết quả thống kê năm 2018, tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 353.668,02ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ 84,39% (298.439,37ha), đất phi nông nghiệp 15,29% (54.086,85ha), đất chưa sử dụng 0,32% (1.141,80ha), chủ yếu là đồi núi chưa sử dụng.

Từ đầu năm đến nay, ngành TN&MT cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ lớn được UBND tỉnh giao để tăng cường quản lý về đất đai, phục vụ công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh trong lĩnh vực quản lý, như: tổ chức thực hiện và báo cáo Bộ TN&MT kết quả thống kê đất đai năm 2018; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cho các huyện, thị xã, thành phố; trình ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành trong việc xác định giá đất trên địa bàn tỉnh; triển khai xây dựng quy chế phối hợp thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện kiểm kê đất đai tỉnh An Giang năm 2019 và dự án xây dựng bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2019 tại kỳ họp giữa năm 2019.

Ngành TN&MT tổ chức kiểm tra nghiệm thu 20 công trình đo cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của các xã thuộc huyện Tịnh Biên, Tri Tôn; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xét duyệt đối với 11 công trình đang triển khai trên địa bàn huyện Chợ Mới, Thoại Sơn và TX.Tân Châu; tổ chức triển khai kế hoạch đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, lập hồ sơ địa chính cho 34 xã còn lại trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 23-1-2019 của UBND tỉnh).

Đối với dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (WB), đến nay, đã xây dựng và trình thẩm định kế hoạch tổng thể và dự toán kinh phí thực hiện giai đoạn 2017-2020; kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ TN&MT.

Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức được thực hiện đúng quy trình, thời gian quy định. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức thẩm định và trả kết quả 152/170 hồ sơ, còn lại đang thực hiện; thẩm định mới 12 phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư và 22 phương án bổ sung, điều chỉnh chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; thẩm định 10 khu đất công để đưa ra khai thác với tổng diện tích 49.836,4m2; tổ chức thẩm định, đóng góp ý kiến cho 74 dự án theo đề nghị của các sở, ngành và UBND cấp huyện; tiếp và làm việc 112 lượt doanh nghiệp để hỗ trợ đầu tư.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT sẽ trình UBND tỉnh ban hành quy định về định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị về quản lý và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; trình thông qua HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành dự án xây dựng bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh và kiểm kê đất đai năm 2019; tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH