Tạo sự thống nhất và đồng thuận phát triển kinh tế - xã hội

13/05/2021 - 06:16

 - Quán triệt và thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) về ban hành “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã xây dựng và ký kết chương trình phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển KTXH, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân.

A A

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện các chương trình phối hợp, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai, thực hiện và mang lại nhiều kết quả hết sức tích cực. Đặc biệt, kể từ 2019, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang với UBND tỉnh đã được nâng lên tầm mức mới.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang chủ động đề xuất với UBND tỉnh ký chương trình phối hợp cho cả giai đoạn (2019-2024), nội dung phối hợp cũng được triển khai trên tất cả các nội dung công tác, các lĩnh vực của đời sống tư tưởng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến phối hợp tuyên truyền phát triển KTXH. Nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Song song đó, phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (giai đoạn 2019-2024), trọng tâm là phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương. Đây là mô hình riêng có của An Giang, được nhiều địa phương trong cả nước áp dụng, nhân rộng thời gian qua.

“Có thể khẳng định công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với UBND tỉnh, với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh từng bước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, gắn bó chặt chẽ với việc triển khai kế hoạch phát triển KTXH, nắm bắt kịp thời tâm tư tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Nhất là, đã phối hợp làm tốt công tác dư luận xã hội; phát hiện và giải quyết tốt, ngay từ đầu các vấn đề bức xúc trong nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng” - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trình Lam Sinh cho biết.

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang với HĐND, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025) đã xác định mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ, kỷ cương; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh. Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở sẽ triển khai thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án lớn trên tất cả các lĩnh vực KTXH, quốc phòng - an ninh… Trong khi đó, có nhiều vấn đề mới đặt ra, tác động đến mặt tư tưởng, tình cảm, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đòi hỏi phải được giải đáp và giải quyết ngay từ khâu xây dựng, triển khai thực hiện.

Do vậy, việc phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang với các cơ quan nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KTXH là cần thiết, nhằm tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; phòng ngừa và giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục ký kết chương trình phối hợp với HĐND, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, giai đoạn 2021-2025, theo đúng tinh thần quy chế phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KTXH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Quang cảnh hội nghị triển khai Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII)

Theo đó, các đơn vị thường xuyên phối hợp hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; chủ trương, quyết sách của ban, ngành, địa phương. Đồng thời, tham mưu cấp ủy Đảng giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển KTXH trọng điểm của tỉnh, địa phương có ảnh hưởng đến di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo; công tác cán bộ. Đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường; biên giới, quốc phòng - an ninh; khi xét xử các vụ án lớn; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

Đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển KTXH, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển KTXH của tỉnh… Qua đó, góp phần tạo được sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển.

THU THẢO