Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

13/12/2019 - 07:47

 - Ngày 12-12, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua- khen thưởng tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Đảng, hội nghề nghiệp trên địa bàn...

A A

Các đại biểu đã được Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh phổ biến những điểm mới trong các thông tư, nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện công tác thi đua- khen thưởng. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua- khen thưởng cập nhật, củng cố kiến thức, tăng cường trách nhiệm để thực hiện tốt công tác thi đua- khen thưởng, góp phần tạo động lực để các cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

TRỌNG TÍN