Triển khai, thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hiệp Quốc

13/07/2020 - 05:16

 - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ (ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hiệp Quốc) trên địa bàn tỉnh.

A A

Theo đó, các sở, ngành có liên quan, UBMTTQVN tỉnh, UBND cấp huyện tập trung tuyên truyền về các vấn đề di cư quốc tế (di cư hợp pháp, an toàn; di cư trái phép; mua bán người...), hướng tới các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, dễ tiếp cận và đa dạng hình thức.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp (nhất là cấp cơ sở), tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hỗ trợ và bảo vệ người di cư; nắm chắc tình hình an ninh, trật tự liên quan đến hoạt động di cư tại địa phương, đề xuất giải pháp phù hợp; lồng ghép các vấn đề di cư vào các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn tới tình trạng di cư trái phép, mua bán người.

V.L