Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới

08/02/2023 - 07:03

 - UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch 58/KH-UBND, ngày 2/2/2023 thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) và bình đẳng giới (BĐG) năm 2023. Trong đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác truyền thông, các cấp lãnh đạo và các nhóm đối tượng trẻ, nam giới; nâng cao năng lực thực hiện công tác BĐG; cung cấp dịch vụ BĐG, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới…

A A

Phụ nữ có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung

Mục tiêu chung

Việc thực hiện kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh, chỉ đạo, phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện các hoạt động VSTBCPN và công tác BĐG; lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của tỉnh liên quan đến BĐG và VSTBCPN, đặc biệt BĐG trong lĩnh vực chính trị. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy mọi tầng lớp xã hội thay đổi hành vi nhằm thực hiện BĐG; giảm khoảng cách giới, từng bước nâng cao vị thế phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất BĐG hoặc có nguy cơ bất BĐG; giảm dần số vụ bạo lực trên cơ sở giới. Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ cho đối tượng yếu thế theo hướng hội nhập quốc tế.

Đồng thời, triển khai hiệu quả Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, đề án liên quan.

Các mục tiêu cụ thể

Mục tiêu 1 (lĩnh vực chính trị), năm 2023, tăng từ 5-10% tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vị trí lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Duy trì đạt 40% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Mục tiêu 2 (lĩnh vực kinh tế, lao động), tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương từ 50% trở lên. Giảm tỷ lệ lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm dưới 30%. Phấn đấu tỷ lệ nữ giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 22%.

Mục tiêu 3 (trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới), đến năm 2023, có 70% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; có 50% người gây ra bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn. 100% số nạn nhân bị mua bán trở về có nhu cầu cần hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng. Duy trì 70% cơ sở trợ giúp xã hội công lập triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Mục tiêu 4 (lĩnh vực y tế), tỷ số giới tính khi sinh ở mức 108,85 bé trai/100 bé gái sinh ra sống. Duy trì tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản dưới 30/100.000 trẻ sinh sống. Tỷ suất sinh ở trẻ vị thành niên duy trì ở mức dưới 18/1.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 15-49. Triển khai thí điểm 1 cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu 5 (lĩnh vực giáo dục và đào tạo), nội dung về giới, BĐG được đưa vào chương trình sinh hoạt ngoại khóa và một số môn học chính khóa theo hướng dẫn của ngành giáo dục và đào tạo. Tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái vùng dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học đạt trên 95%; chương trình THCS đạt khoảng 85%. Tỷ lệ nữ học viên, học sinh được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt trên 30%. Tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số người có trình độ thạc sĩ đạt 47%.

Mục tiêu 6 (lĩnh vực thông tin, truyền thông), phấn đấu có 50% dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về BĐG. Đạt tỷ lệ 90% tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan hành chính, ban, ngành, đoàn thể các cấp được phổ biến, cập nhật thông tin về BĐG và cam kết thực hiện BĐG. 100% xã, phường, thị trấn mỗi quý có ít nhất 4 tin, bài về BĐG trên hệ thống thông tin cơ sở. Duy trì 100% đài phát thanh, đài truyền hình ở địa phương có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về BĐG hàng tháng.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới; Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019, đặc biệt quan tâm đến nội dung mới về BĐG; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; các chỉ thị, văn bản liên quan… Tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, nhất là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do việc lựa chọn giới tính thai nhi; chăm sóc sức khỏe dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới; chăm sóc sức khỏe vị thành niên, các kiến thức, kỹ năng tiền hôn nhân…

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động về BĐG và VSTBCPN trên Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể. Các hoạt động truyền thông về BĐG và VSTBCPN với các hình thức đổi mới, phong phú, đa dạng, hướng đến nhóm đối tượng cụ thể và phù hợp với trình độ, văn hóa của từng địa phương. Chú trọng đưa thông điệp BĐG và VSTBCPN vào các sản phẩm truyền thông và phương tiện truyền thông phù hợp, sáng tạo, hiệu quả…

HỮU HUYNH

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu