Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

06/02/2023 - 07:04

 - Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn chuyên đề “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

A A

Hội nghị trực tiếp và trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Xây dựng văn hóa trong Đảng và xã hội

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, thiết thực, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Từ đó, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội, đưa đến những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, tạo cơ sở, nền tảng quan trọng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh An Giang.

Tiếp nối và phát huy thành tựu giai đoạn trước, cuối năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2023 trong toàn Đảng bộ tỉnh. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương, chuyên đề năm 2023 được xây dựng trên tinh thần gắn nội dung học tập và làm theo Bác với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị; xác định rõ hơn những quan điểm, chủ trương, giải pháp xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh con người An Giang, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

“Những nội dung đột phá trong chuyên đề năm 2023 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện là: Nâng cao văn hóa tự phê bình và phê bình trong Đảng; đề cao văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, để việc nêu gương trở thành hành động tự giác “Văn hóa nêu gương”; xây dựng văn hóa trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên; tôn trọng những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện lệch lạc, khuynh hướng vi phạm văn hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng gia đình, xã, phường, thị trấn, khu tập thể, cơ quan, xí nghiệp, trường học, khu dân cư đời sống văn hóa lành mạnh” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương thông tin.

Gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, để triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 21/KH-UBND, ngày 16/1/2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, từng cơ quan, địa phương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên các nội dung cơ bản, chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị và địa phương. Đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong xử lý công việc với người dân, vi phạm đạo đức nghề nghiệp…

“Việc triển khai Kế hoạch 21/KH-UBND nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, là công việc thường xuyên, nền nếp của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đây là nội dung quan trọng của công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của từng cán bộ, đảng viên, từng ngành, từng cấp, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, xem đây là một trong những tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị hàng năm. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nhằm lan tỏa sâu rộng nội dung chuyên đề trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Gắn việc tổ chức thực hiện chuyên đề với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

THU THẢO

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu