Đẩy mạnh phát triển đoàn viên và củng cố tổ chức công đoàn

21/05/2019 - 07:59

 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ra Chỉ thị số 29 về việc đẩy mạnh phát triển đoàn viên và củng cố tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

A A

Yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, phát triển tổ chức công đoàn và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Thực hiện phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức công đoàn”, Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ở các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp có đông công nhân, lao động và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm… để kịp thời phát hiện, xử lý.

Toàn tỉnh hiện có 774 doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh có từ 10 lao động trở lên, với hơn 73.000 công nhân, lao động. Trong đó, có 239 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn (chiếm 30,87% so với số doanh nghiệp), với hơn 44.000 công nhân, lao động.

MỸ HẠNH