Điểm sáng thực hiện Chỉ thị số 05 ở Tri Tôn

28/09/2018 - 07:50

 - Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018, các chi, đảng bộ và cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Tri Tôn đã không ngừng rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm, nhất là phong cách, tác phong công tác, thái độ phục vụ Nhân dân.

A A

Lồng ghép học tập Bác vào sinh hoạt chi bộ

Đó là cách làm thường xuyên của nhiều chi, đảng bộ trên địa bàn huyện Tri Tôn. Tại Chi bộ Tòa án nhân dân (TAND) huyện, hầu như trong các cuộc họp chi bộ hàng tháng, Chi ủy đều lồng ghép sinh hoạt chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% đảng viên của chi bộ đều viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Đối với chuyên đề học tập Bác năm 2018 là “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ TAND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập gắn với xây dựng tiêu chí chuẩn mực đạo đức của ngành. Chi bộ phối hợp lãnh đạo và các đoàn thể, đơn vị lựa chọn những vấn đề hạn chế có liên quan đến phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên để tập trung giải quyết, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua học tập, từng cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng

Mới đây, Huyện ủy Tri Tôn đã thành lập 4 tổ công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại 12 chi, đảng bộ cơ sở, gồm: xã Lương Phi, Tà Đảnh, Núi Tô, Chi cục Thuế, Trung tâm Y tế, Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang và các chi bộ: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Kho bạc Nhà nước và TAND huyện. Nhìn chung, 12 chi, đảng bộ được kiểm tra đều thực hiện tốt Chỉ thị số 05. Qua học tập, từng cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, học tập tác phong, cách suy nghĩ, việc làm của Bác để áp dụng trong công việc và cuộc sống. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều gần dân, sát dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu Nhân dân, thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Chú trọng thực chất

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tri Tôn Trần Văn Hợp cho biết, hiện nay, các tổ công tác của Huyện ủy vẫn đang tiếp tục kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 tại các chi, đảng bộ khác. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác triển khai, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc học tập chuyên đề “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với đó là xây dựng, rà soát bổ sung tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, xây dựng kế hoạch học tập và viết bản cam kết rèn luyện phấn đấu năm 2018 ở từng đảng viên, đơn vị. Các tổ công tác còn kiểm tra công tác phối hợp của cấp ủy Đảng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc lồng ghép lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét và khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là giải quyết những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm. Công tác tự kiểm tra, giám sát việc đăng ký tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và chi, đảng bộ được các tổ công tác quan tâm, kiểm tra đầy đủ.

Nhờ triển khai thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các mặt công tác trên địa bàn huyện Tri Tôn đều có chuyển biến tích cực. Chính quyền các cấp đã tổ chức tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất, xử lý thỏa đáng các kiến nghị, phản ánh, giải quyết 14/15 đơn khiếu nại của người dân (chủ yếu về đất đai). Trong khi đó, công tác thanh tra được các ngành, các cấp thực hiện tốt, thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền, hạn chế đơn thưa vượt cấp và không để phát sinh các vụ khiếu kiện đông người.

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp, ngành thực hiện tốt với quyết tâm cao, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị gắn với cải cách hành chính và công khai, minh bạch về tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. Các địa phương, đơn vị thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, tạo niềm tin với Nhân dân, nâng cao hiệu quả học tập Bác vào thực chất.

Bài, ảnh: HOÀNG XUÂN