Nga tham vấn với Châu Âu về cơ chế tài chính đặc biệt dành cho Iran

Nga tham vấn với Châu Âu về cơ chế tài chính đặc biệt dành cho Iran