Tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

17/04/2019 - 07:38

 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22-1-2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

A A

Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp lớn, như: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật; tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng...

Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW; nâng cao nhận thức và năng lực cho toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng  môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng lẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

G.K