Tăng cường tuyên truyền những nội dung cơ bản về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

18/04/2019 - 07:45

 - UBND tỉnh vừa triển khai Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH)”.

A A

Ngành bảo hiểm xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ Nghị quyết số 28, Kế hoạch số 71 để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, mục tiêu và những nội dung cơ bản về cải cách chính sách BHXH.

Mục tiêu kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả việc cải cách chính sách BHXH, để BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Thực hiện hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc có đóng, có hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Mục tiêu cụ thể được chia làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn từ nay đến năm 2021 phấn đấu đạt khoảng 13% lực lượng lao động trong độ tuổi (tương đương 145.680 người) thuộc diện tham gia BHXH. Nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; 10% lực lượng lao động trong độ tuổi thuộc diện tham gia BHXH. 15% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80%.

Giai đoạn đến năm 2025, phấn đấu đạt khoảng 20% lực lượng lao động (tương đương 213.740 người) trong độ tuổi thuộc diện tham gia BHXH. Nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. 11,5% lực lượng lao động trong độ tuổi thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); 30% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85%.

Giai đoạn đến năm 2030, phấn đấu đạt 30% lực lượng lao động trong độ tuổi (tương đương 322.540 người) thuộc diện tham gia BHXH. Nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 5% lực lượng lao động trong độ tuổi. 13% lực lượng lao động trong độ tuổi thuộc diện tham gia BHTN; 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90% trở lên.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị, tăng cường triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác tối đa mặt tích cực của mạng xã hội, tuyên truyền sâu rộng, phù hợp theo từng nhóm đối tượng, địa bàn. Chú trọng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, vùng sâu, vùng xa, biên giới; để cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, nhân dân được tiếp cận đầy đủ thông tin, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, những nội dung cơ bản về cải cách chính sách BHXH, góp phần nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHTN. Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN. Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện bộ máy tổ chức BHXH. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực; bảo đảm tiến dần đến mục tiêu về tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các quỹ BHXH, BHTN; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, không tham gia cho người lao động.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về BHXH. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần xem đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phối hợp với BHXH tỉnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHXH tự nguyện. Phối hợp cơ quan quản lý về lao động, thuế, BHXH, thống kê… liên thông, liên kết, kết nối, chia sẻ dữ liệu về lao động; dự báo cung - cầu lao động để làm cơ sở thực hiện chính sách BHXH, BHTN cho người lao động.

Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Hoàng Cương cho biết, sẽ tổ chức triển khai, tuyên truyền, thực hiện đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách pháp luật về BHXH, BHTN; đặc biệt về phát triển số người tham gia BHXH; tạo sự đồng thuận, thống nhất của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện cải cách chính sách BHXH, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

HẠNH CHÂU